Explained

Show Usage
   

English Meaning

  1. Simple past tense and past participle of explain.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× explain എന്ന പദത്തിന്റെ ഭൂതകാലവും നാമവിശേഷണ രൂപവും - Explain Enna Padhaththinte Bhoothakaalavum Naamavisheshana Roopavum | Explain Enna Padhathinte Bhoothakalavum Namavisheshana Roopavum
×

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Judges 14:19

Then the Spirit of the LORD came upon him mightily, and he went down to Ashkelon and killed thirty of their men, took their apparel, and gave the changes of clothing to those who had explained the riddle. So his anger was aroused, and he went back up to his father's house.


പിന്നെ, യഹോവയുടെ ആത്മാവു അവന്റെ മേൽ വന്നു; അവൻ അസ്കലോനിലേക്കു ചെന്നു മുപ്പതുപേരെ കൊന്നു അവരുടെ ഉടുപ്പൂരി കടംവീട്ടിയവർക്കും വസ്ത്രംകൊടുത്തു അവന്റെ കോപം ജ്വലിച്ചു; അവൻ തന്റെ അപ്പന്റെ വീട്ടിൽ പോയി.


Mark 4:34

But without a parable He did not speak to them. And when they were alone, He explained all things to His disciples.


ഉപമ കൂടാതെ അവരോു ഒന്നും പറഞ്ഞതുമില്ല; തനിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ ശിഷ്യന്മാരോടു സകലവും വ്യാഖ്യാനിക്കും.


Judges 14:16

Then Samson's wife wept on him, and said, "You only hate me! You do not love me! You have posed a riddle to the sons of my people, but you have not explained it to me." And he said to her, "Look, I have not explained it to my father or my mother; so should I explain it to you?"


ശിംശോന്റെ ഭാര്യ അവന്റെ മുമ്പിൽ കരഞ്ഞു: നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല, എന്നെ ദ്വേഷിക്കുന്നു; എന്റെ അസ്മാദികളോടു ഒരു കടം പറഞ്ഞിട്ടു എനിക്കു അതു പറഞ്ഞുതന്നില്ലല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു. അവൻ അവളോടു: എന്റെ അപ്പന്നും അമ്മെക്കും ഞാൻ അതു പറഞ്ഞുകൊടുത്തിട്ടില്ല; പിന്നെ നിനക്കു പറഞ്ഞുതരുമോ എന്നു പറഞ്ഞു.


×

Found Wrong Meaning for Explained?

Name :

Email :

Details :×