Explained

Show Usage

English Meaning

  1. Simple past tense and past participle of explain.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

വിശദീകരിക്കുക - Vishadheekarikkuka ;explain എന്ന പദത്തിന്റെ ഭൂതകാലവും നാമവിശേഷണ രൂപവും - Explain Enna Padhaththinte Bhoothakaalavum Naamavisheshana Roopavum | Explain Enna Padhathinte Bhoothakalavum Namavisheshana Roopavum ; ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Judges 14:16

Then Samson's wife wept on him, and said, "You only hate me! You do not love me! You have posed a riddle to the sons of my people, but you have not explained it to me." And he said to her, "Look, I have not explained it to my father or my mother; so should I explain it to you?"


ശിംശോന്റെ ഭാര്യ അവന്റെ മുമ്പിൽ കരഞ്ഞു: നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല, എന്നെ ദ്വേഷിക്കുന്നു; എന്റെ അസ്മാദികളോടു ഒരു കടം പറഞ്ഞിട്ടു എനിക്കു അതു പറഞ്ഞുതന്നില്ലല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു. അവൻ അവളോടു: എന്റെ അപ്പന്നും അമ്മെക്കും ഞാൻ അതു പറഞ്ഞുകൊടുത്തിട്ടില്ല; പിന്നെ നിനക്കു പറഞ്ഞുതരുമോ എന്നു പറഞ്ഞു.


Acts 28:23

So when they had appointed him a day, many came to him at his lodging, to whom he explained and solemnly testified of the kingdom of God, persuading them concerning Jesus from both the Law of Moses and the Prophets, from morning till evening.


ഒരു ദിവസം നിശ്ചയിച്ചിട്ടു പലരും അവന്റെ പാർപ്പിടത്തിൽ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു; അവരോടു അവൻ ദൈവരാജ്യത്തിന്നു സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു മോശെയുടെ ന്യായപ്രമാണവും പ്രവാചകപുസ്തകങ്ങളും ആധാരമാക്കി യേശുവിനെക്കുറിച്ചു അവർക്കും ബോധം വരുമാറു രാവിലെ തുടങ്ങി സന്ധ്യവരെ വിവരിച്ചു.


1 Samuel 10:25

Then Samuel explained to the people the behavior of royalty, and wrote it in a book and laid it up before the LORD. And Samuel sent all the people away, every man to his house.


അതിന്റെ ശേഷം ശമൂവേൽ രാജധർമ്മം ജനത്തെ പറഞ്ഞുകേൾപ്പിച്ചു; അതു ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ വെച്ചു. പിന്നെ ശമൂവേൽ ജനത്തെയെല്ലാം വീട്ടിലേക്കു പറഞ്ഞയച്ചു.


×

Found Wrong Meaning for Explained?

Name :

Email :

Details :×