Explained

Show Usage

English Meaning

  1. Simple past tense and past participle of explain.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

വിശദീകരിക്കുക - Vishadheekarikkuka ; ;explain എന്ന പദത്തിന്റെ ഭൂതകാലവും നാമവിശേഷണ രൂപവും - Explain Enna Padhaththinte Bhoothakaalavum Naamavisheshana Roopavum | Explain Enna Padhathinte Bhoothakalavum Namavisheshana Roopavum ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Judges 14:17

Now she had wept on him the seven days while their feast lasted. And it happened on the seventh day that he told her, because she pressed him so much. Then she explained the riddle to the sons of her people.


വിരുന്നിന്റെ ഏഴു ദിവസവും അവൾ അവന്റെ മുമ്പിൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു; ഏഴാം ദിവസം അവൾ അവനെ അസഹ്യപ്പെടുത്തുകകൊണ്ടു അവൻ പറഞ്ഞുകൊടുത്തു; അവൾ തന്റെ അസ്മാദികൾക്കും കടം പറഞ്ഞുകൊടുത്തു.


Judges 14:19

Then the Spirit of the LORD came upon him mightily, and he went down to Ashkelon and killed thirty of their men, took their apparel, and gave the changes of clothing to those who had explained the riddle. So his anger was aroused, and he went back up to his father's house.


പിന്നെ, യഹോവയുടെ ആത്മാവു അവന്റെ മേൽ വന്നു; അവൻ അസ്കലോനിലേക്കു ചെന്നു മുപ്പതുപേരെ കൊന്നു അവരുടെ ഉടുപ്പൂരി കടംവീട്ടിയവർക്കും വസ്ത്രംകൊടുത്തു അവന്റെ കോപം ജ്വലിച്ചു; അവൻ തന്റെ അപ്പന്റെ വീട്ടിൽ പോയി.


Acts 11:4

But Peter explained it to them in order from the beginning, saying:


പത്രൊസ് കാര്യം ആദിമുതൽ ക്രമമായി അവരോടു വിവരിച്ചുപറഞ്ഞതു:


×

Found Wrong Meaning for Explained?

Name :

Email :

Details :×