Fathers

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of father.
  2. Third-person singular simple present indicative form of father.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× father എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Father Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Father Enna Padhathinte Bahuvachanam.
×

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 Kings 21:3

But Naboth said to Ahab, "The LORD forbid that I should give the inheritance of my fathers to you!"


നാബോത്ത് ആഹാബിനോടു: ഞാൻ എന്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ അവകാശം നിനക്കു തരുവാൻ യഹോവ സംഗതിവരുത്തരുതേ എന്നു പറഞ്ഞു.


Deuteronomy 1:21

Look, the LORD your God has set the land before you; go up and possess it, as the LORD God of your fathers has spoken to you; do not fear or be discouraged.'


ഇതാ, നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ ആ ദേശം നിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു; നിന്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്നോടു അരുളിച്ചെയ്തതു പോലെ നീ ചെന്നു അതു കൈവശമാക്കിക്കൊൾക; ഭയപ്പെടരുതു; അധൈര്യപ്പെടുകയും അരുതു എന്നു പറഞ്ഞു.


Jeremiah 47:3

At the noise of the stamping hooves of his strong horses, At the rushing of his chariots, At the rumbling of his wheels, The fathers will not look back for their children, Lacking courage,


അവന്റെ ബലമുള്ള കുതിരകളുടെ കുളമ്പൊച്ചയും അവന്റെ രഥങ്ങളുടെ ഘോഷവും ചക്രങ്ങളുടെ ആരവവും നിമിത്തം ധൈര്യം ക്ഷയിച്ചിട്ടു അപ്പന്മാർ മക്കളെ തിരിഞ്ഞുനോക്കുകയില്ല.


×

Found Wrong Meaning for Fathers?

Name :

Email :

Details :×