Pronunciation of Fed  

   

English Meaning

  1. Past tense and past participle of feed.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Genesis 41:2

Suddenly there came up out of the river seven cows, fine looking and fat; and they fed in the meadow.


അവൻ നദീതീരത്തു നിന്നു. അപ്പോൾ രൂപഗുണവും മാംസപുഷ്ടിയുമുള്ള ഏഴു പശുനദിയിൽ നിന്നു കയറി, ഞാങ്ങണയുടെ ഇടയിൽ മേഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു.


1 Kings 18:4

For so it was, while Jezebel massacred the prophets of the LORD, that Obadiah had taken one hundred prophets and hidden them, fifty to a cave, and had fed them with bread and water.)


ഈസേബെൽ യഹോവയുടെ പ്രവാചകന്മാരെ കൊല്ലുമ്പോൾ ഔബദ്യാവു നൂറു പ്രവാചകന്മാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു ചെന്നു ഔരോ ഗുഹയിൽ അമ്പതീതുപേരായി ഒളിപ്പിച്ചു അപ്പവും വെള്ളവും കൊടുത്തു രക്ഷിച്ചു.


Psalms 80:5

You have fed them with the bread of tears, And given them tears to drink in great measure.


നീ അവർക്കും കണ്ണുനീരിന്റെ അപ്പം തിന്മാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു; അനവധി കണ്ണുനീർ അവർക്കും കുടിപ്പാനും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Fed?

Name :

Email :

Details :×