Fervid

Pronunciation of Fervid  

English Meaning

Very hot; burning; boiling.

  1. Marked by great passion or zeal: a fervid patriot.
  2. Extremely hot; burning.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

ഗാഢം - Gaaddam | Gaddam ;അത്യുത്സാഹമുള്ള - Athyuthsaahamulla | Athyuthsahamulla ;സ്വാതിശയമായ - Svaathishayamaaya | swathishayamaya ;ഉഗ്രമായ - Ugramaaya | Ugramaya ;തീവ്രമായ - Theevramaaya | Theevramaya ;വികാരതീവ്രമായ - Vikaaratheevramaaya | Vikaratheevramaya ;

നിശിതമായ - Nishithamaaya | Nishithamaya ;പിടിവാതമുള്ള - Pidivaathamulla | Pidivathamulla ;അത്യുഷ്‌ണമായ - Athyushnamaaya | Athyushnamaya ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Fervid?

Name :

Email :

Details :×