Fields

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of field.
  2. Third-person singular simple present indicative form of field.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× field എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Field Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Field Enna Padhathinte Bahuvachanam.
× വയലുകള്‍ - Vayalukal‍
×
× പാടശേഖരങ്ങള്‍ - Paadashekharangal‍ | Padashekharangal‍

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Deuteronomy 32:32

For their vine is of the vine of Sodom And of the fields of Gomorrah; Their grapes are grapes of gall, Their clusters are bitter.


അവരുടെ മുന്തിരിവള്ളി സൊദോംവള്ളിയിൽനിന്നും ഗൊമോരനിലങ്ങളിൽനിന്നും ഉള്ളതു; അവരുടെ മുന്തിരിപ്പഴം നഞ്ചും മുന്തിരിക്കുല കൈപ്പുമാകുന്നു;


Numbers 16:14

Moreover you have not brought us into a land flowing with milk and honey, nor given us inheritance of fields and vineyards. Will you put out the eyes of these men? We will not come up!"


അത്രയുമല്ല, നീ ഞങ്ങളെ പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന ദേശത്തേക്കു കൊണ്ടുവരികയോ നിലങ്ങളും മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളും അവകാശമായി തരികയോ ചെയ്തിട്ടില്ല; നീ ഇവരുടെ കണ്ണു ചുഴന്നുകളയുമോ? ഞങ്ങൾ വരികയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു.


Numbers 20:17

Please let us pass through your country. We will not pass through fields or vineyards, nor will we drink water from wells; we will go along the King's Highway; we will not turn aside to the right hand or to the left until we have passed through your territory."'


ഞങ്ങൾ നിന്റെ ദേശത്തുകൂടി കടന്നുപോകുവാൻ അനുവദിക്കേണമേ. ഞങ്ങൾ വയലിലോ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലോ കയറുകയില്ല; കിണറ്റിലെവെള്ളം കുടിക്കയുമില്ല. ഞങ്ങൾ രാജപാതയിൽകൂടി തന്നേ നടക്കും;


×

Found Wrong Meaning for Fields?

Name :

Email :

Details :×