Fifteen

Show Usage

Pronunciation of Fifteen  

English Meaning

Five and ten; one more than fourteen.

  1. The cardinal number equal to 14 + 1.
  2. The 15th in a set or sequence.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

പഞ്ചദശ - Panchadhasha ;15 എന്ന അക്കം - 15 Enna Akkam ;പതിനഞ്ച് - Pathinanchu ;കോപിക്കുന്ന - Kopikkunna ;പതിനഞ്ചടങ്ങിയ - Pathinanchadangiya ;ജ്വലിക്കുന്ന - Jvalikkunna ;

പതിനഞ്ച് എന്ന സംഖ്യ - Pathinanchu Enna Samkhya ;പതിനഞ്ച്‌ - Pathinanchu ;പതിനഞ്ചെണ്ണം - Pathinanchennam ;പതിനഞ്ചംഗ ഗണം - Pathinanchamga Ganam ;എരിയുന്ന - Eriyunna ;അടിസ്ഥാന അക്കം - Adisthaana Akkam | Adisthana Akkam ;പതിനഞ്ചാമത്തേതായ - Pathinanchaamaththethaaya | Pathinanchamathethaya ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 Kings 7:3

And it was paneled with cedar above the beams that were on forty-five pillars, fifteen to a row.


ഔരോ നിരയിൽ പതിനഞ്ചു തൂണുവീതം നാല്പത്തഞ്ചു തൂണിന്മേൽ തുലാം വെച്ചു ദേവദാരുപ്പലകകൊണ്ടു തട്ടിട്ടു.


Ezekiel 45:12

The shekel shall be twenty gerahs; twenty shekels, twenty-five shekels, and fifteen shekels shall be your mina.


ശേക്കെൽ ഒന്നിന്നു ഇരുപതു ഗേരാ ആയിരിക്കേണം; അഞ്ചു ശേക്കെൽ അഞ്ചത്രേ, പത്തു ശേക്കെൽ പത്തത്രേ, അമ്പതു ശേക്കെൽ ഒരു മാനേ എന്നിങ്ങനെ ആയിരിക്കേണം;


Genesis 5:10

After he begot Cainan, Enosh lived eight hundred and fifteen years, and had sons and daughters.


കേനാനെ ജനിപ്പിച്ച ശേഷം എനോശ് എണ്ണൂറ്റിപതിനഞ്ചു സംവത്സരം ജീവിച്ചിരുന്നു പുത്രന്മാരെയും പുത്രിമാരെയും ജനിപ്പിച്ചു.


×

Found Wrong Meaning for Fifteen?

Name :

Email :

Details :×