Flatters

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of flatter.
  2. Third-person singular simple present indicative form of flatter.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Proverbs 28:23

He who rebukes a man will find more favor afterward Than he who flatters with the tongue.


ചക്കരവാക്കു പറയുന്നവനെക്കാൾ ശാസിക്കുന്നവന്നു പിന്നീടു പ്രീതി ലഭിക്കും.


Proverbs 7:5

That they may keep you from the immoral woman, From the seductress who flatters with her words.


അവ നിന്നെ പരസ്ത്രീയുടെ കയ്യിൽനിന്നും ചക്കരവാക്കു പറയുന്ന അന്യസ്ത്രീയുടെ വശത്തുനിന്നും കാക്കും.


Proverbs 29:5

A man who flatters his neighbor Spreads a net for his feet.


കൂട്ടുകാരനോടു മുഖസ്തുതി പറയുന്നവൻ അവന്റെ കാലിന്നു ഒരു വല വിരിക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Flatters?

Name :

Email :

Details :×