Flows

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of flow.
  2. Third-person singular simple present indicative form of flow.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Numbers 14:8

If the LORD delights in us, then He will bring us into this land and give it to us, "a land which flows with milk and honey.'


യഹോവ നമ്മിൽ പ്രസാദിക്കുന്നു എങ്കിൽ അവൻ നമ്മെ പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന ആ ദേശത്തേക്കു കൊണ്ടുചെന്നു നമുക്കു അതു തരും.


Ezra 8:15

Now I gathered them by the river that flows to Ahava, and we camped there three days. And I looked among the people and the priests, and found none of the sons of Levi there.


ഇവരെ ഞാൻ അഹവായിലേക്കു ഒഴുകുന്ന ആറ്റിന്നരികെ കൂട്ടിവരുത്തി; അവിടെ ഞങ്ങൾ മൂന്നു ദിവസം പാളയമടിച്ചു പാർത്തു; ഞാൻ ജനത്തെയും പുരോഹിതന്മാരെയും പരിശോധിച്ചുനോക്കിയപ്പോൾ ലേവ്യരിൽ ആരെയും അവിടെ കണ്ടില്ല.


1 Kings 17:3

"Get away from here and turn eastward, and hide by the Brook Cherith, which flows into the Jordan.


നീ ഇവിടെനിന്നു പുറപ്പെട്ടു കിഴക്കോട്ടു ചെന്നു യോർദ്ദാന്നു കിഴക്കുള്ള കെരീത്ത് തോട്ടിന്നരികെ ഒളിച്ചിരിക്ക.


×

Found Wrong Meaning for Flows?

Name :

Email :

Details :×