Fluently

Pronunciation of Fluently  

   

English Meaning

In a fluent manner.

  1. In a fluent manner, as expressing oneself easily, especially in a foreign language.
  2. In a fluent manner, as having graceful movements.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× വാഗ്വൈഭവത്തോടുകൂടിയതായ - Vaagvaibhavaththodukoodiyathaaya | Vagvaibhavathodukoodiyathaya
× ഒഴുകുന്നതായ - Ozhukunnathaaya | Ozhukunnathaya
× ദ്രുതമായി - Dhruthamaayi | Dhruthamayi
× തടസ്സമില്ലാതെ - Thadassamillaathe | Thadassamillathe
× അനായാസേന - Anaayaasena | Anayasena
× വേഗമായി - Vegamaayi | Vegamayi

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Fluently?

Name :

Email :

Details :×