Follows

Show Usage
   

English Meaning

  1. Third-person singular simple present indicative form of follow.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

2 Kings 11:15

And Jehoiada the priest commanded the captains of the hundreds, the officers of the army, and said to them, "Take her outside under guard, and slay with the sword whoever follows her." For the priest had said, "Do not let her be killed in the house of the LORD."


അവർ അവൾക്കു വഴി ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുത്തു; അവൾ കുതിരവാതിൽ വഴിയായി രാജധാനിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ അവളെ അവിടെവെച്ചു കൊന്നുകളഞ്ഞു.


Proverbs 28:19

He who tills his land will have plenty of bread, But he who follows frivolity will have poverty enough!


നിലം കൃഷിചെയ്യുന്നവന്നു ആഹാരം സമൃദ്ധിയായി കിട്ടും; നിസ്സാരന്മാരെ പിൻ ചെല്ലുന്നവനോ വേണ്ടുവോളം ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കും.


Jeremiah 16:12

And you have done worse than your fathers, for behold, each one follows the dictates of his own evil heart, so that no one listens to Me.


നിങ്ങളോ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെക്കാൾ അധികം ദോഷം ചെയ്തിരിക്കുന്നു; നിങ്ങൾ ഔരോരുത്തനും എന്റെ വാക്കു കേൾക്കാതെ താന്താന്റെ ദുഷ്ടഹൃദയത്തിലെ ശാ ്യം അനുസരിച്ചു നടക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Follows?

Name :

Email :

Details :×