Follows

Show Usage

English Meaning

  1. Third-person singular simple present indicative form of follow.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Proverbs 28:19

He who tills his land will have plenty of bread, But he who follows frivolity will have poverty enough!


നിലം കൃഷിചെയ്യുന്നവന്നു ആഹാരം സമൃദ്ധിയായി കിട്ടും; നിസ്സാരന്മാരെ പിൻ ചെല്ലുന്നവനോ വേണ്ടുവോളം ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കും.


Jeremiah 17:16

As for me, I have not hurried away from being a shepherd who follows You, Nor have I desired the woeful day; You know what came out of my lips; It was right there before You.


ഞാനോ ഇടയനായി നിന്നെ സേവിപ്പാൻ മടിച്ചില്ല; ദുർദ്ദിനം ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതുമില്ല എന്നു നീ അറിയുന്നു; എന്റെ അധരങ്ങൾ ഉച്ചരിച്ചതു തിരുമുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നു.


Jeremiah 16:12

And you have done worse than your fathers, for behold, each one follows the dictates of his own evil heart, so that no one listens to Me.


നിങ്ങളോ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെക്കാൾ അധികം ദോഷം ചെയ്തിരിക്കുന്നു; നിങ്ങൾ ഔരോരുത്തനും എന്റെ വാക്കു കേൾക്കാതെ താന്താന്റെ ദുഷ്ടഹൃദയത്തിലെ ശാ ്യം അനുസരിച്ചു നടക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Follows?

Name :

Email :

Details :×