Follows

Show Usage
   

English Meaning

  1. Third-person singular simple present indicative form of follow.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Proverbs 21:21

He who follows righteousness and mercy Finds life, righteousness and honor.


നീതിയും ദയയും പിന്തുടരുന്നവൻ ജീവനും നീതിയും മാനവും കണ്ടെത്തും.


2 Chronicles 23:14

And Jehoiada the priest brought out the captains of hundreds who were set over the army, and said to them, "Take her outside under guard, and slay with the sword whoever follows her." For the priest had said, "Do not kill her in the house of the LORD."


യെഹോയാദാപുരോഹിതൻ പടനായകന്മാരായ ശതാധിപന്മാരെ പുറത്തു വരുത്തി അവരോടു: അവളെ അണികളിൽകൂടി പുറത്തു കൊണ്ടു പോകുവിൻ ; ആരെങ്കിലും അവളെ അനുഗമിച്ചാൽ അവൻ വാളാൽ മരിക്കേണം എന്നു കല്പിച്ചു. അവളെ യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽവെച്ചു കൊല്ലരുതു എന്നു പുരോഹിതൻ കല്പിച്ചിരുന്നു.


Proverbs 15:9

The way of the wicked is an abomination to the LORD, But He loves him who follows righteousness.


ദുഷ്ടന്മാരുടെ വഴി യഹോവേക്കു വെറുപ്പു; എന്നാൽ നീതിയെ പിന്തുടരുന്നവനെ അവൻ സ്നേഹിക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Follows?

Name :

Email :

Details :×