Follows

Show Usage
   

English Meaning

  1. Third-person singular simple present indicative form of follow.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Proverbs 21:21

He who follows righteousness and mercy Finds life, righteousness and honor.


നീതിയും ദയയും പിന്തുടരുന്നവൻ ജീവനും നീതിയും മാനവും കണ്ടെത്തും.


Proverbs 15:9

The way of the wicked is an abomination to the LORD, But He loves him who follows righteousness.


ദുഷ്ടന്മാരുടെ വഴി യഹോവേക്കു വെറുപ്പു; എന്നാൽ നീതിയെ പിന്തുടരുന്നവനെ അവൻ സ്നേഹിക്കുന്നു.


Proverbs 12:11

He who tills his land will be satisfied with bread, But he who follows frivolity is devoid of understanding.


നിലം കൃഷി ചെയ്യുന്നവന്നു ആഹാരം സമൃദ്ധിയായി കിട്ടും; നിസ്സാരന്മാരെ പിൻ ചെല്ലുന്നവനോ ബുദ്ധിഹീനൻ .


×

Found Wrong Meaning for Follows?

Name :

Email :

Details :×