Follows

Show Usage

English Meaning

  1. Third-person singular simple present indicative form of follow.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Isaiah 1:23

Your princes are rebellious, And companions of thieves; Everyone loves bribes, And follows after rewards. They do not defend the fatherless, Nor does the cause of the widow come before them.


നിന്റെ പ്രഭുക്കന്മാർ മത്സരികൾ; കള്ളന്മാരുടെ കൂട്ടാളികൾ തന്നേ; അവർ ഒക്കെയും സമ്മാനപ്രിയരും പ്രതിഫലം കാംക്ഷിക്കുന്നവരും ആകുന്നു; അവർ അനാഥന്നു ന്യായം നടത്തിക്കൊടുക്കുന്നില്ല; വിധവയുടെ വ്യവഹാരം അവരുടെ അടുക്കൽ വരുന്നതുമില്ല.


Psalms 63:8

My soul follows close behind You; Your right hand upholds me.


എന്റെ ഉള്ളം നിന്നോടു പറ്റിയിരിക്കുന്നു; നിന്റെ വലങ്കൈ എന്നെ താങ്ങുന്നു.


Proverbs 21:21

He who follows righteousness and mercy Finds life, righteousness and honor.


നീതിയും ദയയും പിന്തുടരുന്നവൻ ജീവനും നീതിയും മാനവും കണ്ടെത്തും.


×

Found Wrong Meaning for Follows?

Name :

Email :

Details :×