Fords

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of ford.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Judges 3:28

Then he said to them, "Follow me, for the LORD has delivered your enemies the Moabites into your hand." So they went down after him, seized the fords of the Jordan leading to Moab, and did not allow anyone to cross over.


അവൻ അവരോടു: എന്റെ പിന്നാലെ വരുവിൻ ; ശത്രുക്കളായ മോവാബ്യരെ യഹോവ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു; അവർ അവന്റെ പിന്നാലെ ഇറങ്ങിച്ചെന്നു മോവാബിന്നു നേരെയുള്ള യോർദ്ദാന്റെ കടവുകൾ പിടിച്ചു; ആരെയും കടപ്പാൻ സമ്മതിച്ചതുമില്ല.


Judges 12:6

then they would say to him, "Then say, "Shibboleth'!" And he would say, "Sibboleth," for he could not pronounce it right. Then they would take him and kill him at the fords of the Jordan. There fell at that time forty-two thousand Ephraimites.


അവർ അവനോടു ശിബ്ബോലെത്ത് എന്നു പറക എന്നു പറയും; അതു അവന്നു ശരിയായി ഉച്ചരിപ്പാൻ കഴിയായ്കകൊണ്ടു അവൻ സിബ്ബോലെത്ത് എന്നു പറയും. അപ്പോൾ അവർ അവനെ പിടിച്ചു യോർദ്ദാന്റെ കടവുകളിൽവെച്ചു കൊല്ലും; അങ്ങനെ ആ കാലത്തു എഫ്രയീമ്യരിൽ നാല്പത്തീരായിരം പേർ വീണു.


Isaiah 16:2

For it shall be as a wandering bird thrown out of the nest; So shall be the daughters of Moab at the fords of the Arnon.


മോവാബിന്റെ പുത്രിമാർ കൂടു വിട്ടലയുന്ന പക്ഷികളെപ്പോലെ അർന്നോന്റെ കടവുകളിൽ ഇരിക്കും.


×

Found Wrong Meaning for Fords?

Name :

Email :

Details :×