Foreigners

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of foreigner.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

വിദേശീയമായ - Vidhesheeyamaaya | Vidhesheeyamaya ;വിദേശിയായ - Vidheshiyaaya | Vidheshiyaya ;പുറമേയുള്ള - Purameyulla ;അന്യദിക്കുകാരൻ - Anyadhikkukaaran | Anyadhikkukaran ;പരദേശി - Paradheshi ;യോജിക്കാത്ത - Yojikkaaththa | Yojikkatha ;

അന്യദേശക്കാരൻ - Anyadheshakkaaran | Anyadheshakkaran ;വൈദേശികമായ - Vaidheshikamaaya | Vaidheshikamaya ;പൊരുത്തമില്ലാത്ത - Poruththamillaaththa | Poruthamillatha ;അന്യദേശത്തെ - Anyadheshaththe | Anyadheshathe ;വിദേശമായ - Vidheshamaaya | Vidheshamaya ;വിദേശം - Vidhesham ;പുറംരാജ്യം - Puramraajyam | Puramrajyam ; ;വിദേശകാര്യങ്ങൾ - Vidheshakaaryangal | Vidheshakaryangal ;പറ്റാത്ത - Pattaaththa | Pattatha ;വിദേശകാര്യാലയം - Vidheshakaaryaalayam | Vidheshakaryalayam ;അന്യദ്രവ്യം - Anyadhravyam ;രാജ്യാന്തരപരമായ - Raajyaantharaparamaaya | Rajyantharaparamaya ;വിദേശി - Vidheshi ;വിദേശികള്‍ - Vidheshikal‍ ;അന്യമായ - Anyamaaya | Anyamaya ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Psalms 18:45

The foreigners fade away, And come frightened from their hideouts.


അന്യജാതിക്കാർ ക്ഷയിച്ചുപോകുന്നു; തങ്ങളുടെ ദുർഗ്ഗങ്ങളിൽനിന്നു അവർ വിറെച്ചും കൊണ്ടു വരുന്നു.


Isaiah 60:10

"The sons of foreigners shall build up your walls, And their kings shall minister to you; For in My wrath I struck you, But in My favor I have had mercy on you.


അൻ യജാതിക്കാർ‍ നിന്റെ മതിലുകളെ പണിയും; അവരുടെ രാജാക്കന്മാർ‍ നിനക്കു ശുശ്രൂഷചെയ്യും; എന്റെ ക്രോധത്തിൽ ഞാൻ നിന്നെ അടിച്ചു; എങ്കിലും എന്റെ പ്രീതിയിൽ എനിക്കു നിന്നോടു കരുണ തോന്നും


Isaiah 25:2

For You have made a city a ruin, A fortified city a ruin, A palace of foreigners to be a city no more; It will never be rebuilt.


നീ നഗരത്തെ കൽക്കുന്നും ഉറപ്പുള്ള പട്ടണത്തെ ശൂന്യവും അന്യന്മാരുടെ അരമനകളെ നഗരമല്ലാതവണ്ണവും ആക്കിത്തീർത്തു; അതു ഒരു നാളും പണികയില്ല.


×

Found Wrong Meaning for Foreigners?

Name :

Email :

Details :×