Formed

Show Usage
   

English Meaning

Arranged, as stars in a constellation; as, formed stars.

  1. Simple past tense and past participle of form.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ആകൃതി - Aakruthi | akruthi
× ഉദിത - Udhitha
× form എന്ന പദത്തിന്റെ ഭൂതകാലവും നാമവിശേഷണ രൂപവും - Form Enna Padhaththinte Bhoothakaalavum Naamavisheshana Roopavum | Form Enna Padhathinte Bhoothakalavum Namavisheshana Roopavum
× ആകാരം - Aakaaram | akaram
× രൂപം - Roopam

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Isaiah 29:16

Surely you have things turned around! Shall the potter be esteemed as the clay; For shall the thing made say of him who made it, "He did not make me"? Or shall the thing formed say of him who formed it, "He has no understanding"?


അയ്യോ, ഇതെന്തൊരു മറിവു! കുശവനും കളിമണ്ണും ഒരുപോലെ എന്നു വിചാരിക്കാമോ? ഉണ്ടായതു ഉണ്ടാക്കിയവനെക്കുറിച്ചു: അവൻ എന്നെ ഉണ്ടാക്കീട്ടില്ല എന്നും, ഉരുവായതു ഉരുവാക്കിയവനെക്കുറിച്ചു: അവന്നു ബുദ്ധിയില്ല എന്നും പറയുമോ?


Isaiah 37:26

"Did you not hear long ago How I made it, From ancient times that I formed it? Now I have brought it to pass, That you should be For crushing fortified cities into heaps of ruins.


ഞാൻ പണ്ടുപണ്ടേ അതിനെ ഉണ്ടാക്കി; പൂർവ്വകാലത്തു തന്നേ അതിനെ നിർമ്മിച്ചു എന്നു നീ കേട്ടിട്ടില്ലയോ? നീ ഉറപ്പുള്ള പട്ടണങ്ങളെ മുടിച്ചു ശൂന്യകൂമ്പാരങ്ങളാക്കുവാൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ സംഗതി വരുത്തിയിരിക്കുന്നു.


Psalms 94:9

He who planted the ear, shall He not hear? He who formed the eye, shall He not see?


ചെവിയെ നട്ടവൻ കേൾക്കയില്ലയോ? കണ്ണിനെ നിർമ്മിച്ചവൻ കാണുകയില്ലയോ?


×

Found Wrong Meaning for Formed?

Name :

Email :

Details :×