Forms

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of form.
  2. Third-person singular simple present indicative form of form.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

×
× form എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Form Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Form Enna Padhathinte Bahuvachanam.
× രൂപീകൃതമാവുന്ന - Roopeekruthamaavunna | Roopeekruthamavunna

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Leviticus 26:30

I will destroy your high places, cut down your incense altars, and cast your carcasses on the lifeless forms of your idols; and My soul shall abhor you.


ഞാൻ നിങ്ങളെ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ ചിതറിച്ചു നിങ്ങളുടെ പിന്നാലെ വാൾ ഊരും നിങ്ങളുടെ ദേശം ശൂന്യമായും നിങ്ങളുടെ പട്ടണങ്ങൾ പാഴ്നിലമായും കിടക്കും.


Isaiah 45:9

"Woe to him who strives with his Maker! Let the potsherd strive with the potsherds of the earth! Shall the clay say to him who forms it, "What are you making?' Or shall your handiwork say, "He has no hands'?


നിലത്തിലെ കലനുറുക്കുകളുടെ ഇടയിൽ ഒരു കലനുറുക്കായിരിക്കെ, തന്നെ നിർമ്മിച്ചവനോടു തർക്കിക്കുന്നവന്നു അയ്യോ കഷ്ടം; മനയുന്നവനോടു കളിമണ്ണു: നീ എന്തുണ്ടാക്കുന്നു എന്നും കൈപ്പണി: അവന്നു കൈ ഇല്ല എന്നും പറയുമോ?


Zechariah 12:1

The burden of the word of the LORD against Israel. Thus says the LORD, who stretches out the heavens, lays the foundation of the earth, and forms the spirit of man within him:


പ്രവാചകം, യിസ്രായേലിനെക്കുറിച്ചുള്ള യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു; ആകാശം വിരിക്കയും ഭൂമിയുടെ അടിസ്ഥാനം ഇടുകയും മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിനെ അവന്റെ ഉള്ളിൽ നിർമ്മിക്കയും ചെയ്തിരിക്കുന്ന യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു.


×

Found Wrong Meaning for Forms?

Name :

Email :

Details :×