Forms

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of form.
  2. Third-person singular simple present indicative form of form.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

×
× form എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Form Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Form Enna Padhathinte Bahuvachanam.
× രൂപീകൃതമാവുന്ന - Roopeekruthamaavunna | Roopeekruthamavunna

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Amos 4:13

For behold, He who forms mountains, And creates the wind, Who declares to man what his thought is, And makes the morning darkness, Who treads the high places of the earth--The LORD God of hosts is His name.


പർവ്വതങ്ങളെ നിർമ്മക്കയും കാറ്റിനെ സൃഷ്ടിക്കയും മനുഷ്യനോടു അവന്റെ നിരൂപണം ഇന്നതെന്നു അറിയിക്കയും പ്രഭാതത്തെ അന്ധകാരമാക്കുകയും ഭൂമിയുടെ ഉന്നതികളിന്മേൽ നടകൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുത്തനുണ്ടു; സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ എന്നാകുന്നു അവന്റെ നാമം.


Zechariah 12:1

The burden of the word of the LORD against Israel. Thus says the LORD, who stretches out the heavens, lays the foundation of the earth, and forms the spirit of man within him:


പ്രവാചകം, യിസ്രായേലിനെക്കുറിച്ചുള്ള യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു; ആകാശം വിരിക്കയും ഭൂമിയുടെ അടിസ്ഥാനം ഇടുകയും മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിനെ അവന്റെ ഉള്ളിൽ നിർമ്മിക്കയും ചെയ്തിരിക്കുന്ന യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു.


Isaiah 45:9

"Woe to him who strives with his Maker! Let the potsherd strive with the potsherds of the earth! Shall the clay say to him who forms it, "What are you making?' Or shall your handiwork say, "He has no hands'?


നിലത്തിലെ കലനുറുക്കുകളുടെ ഇടയിൽ ഒരു കലനുറുക്കായിരിക്കെ, തന്നെ നിർമ്മിച്ചവനോടു തർക്കിക്കുന്നവന്നു അയ്യോ കഷ്ടം; മനയുന്നവനോടു കളിമണ്ണു: നീ എന്തുണ്ടാക്കുന്നു എന്നും കൈപ്പണി: അവന്നു കൈ ഇല്ല എന്നും പറയുമോ?


×

Found Wrong Meaning for Forms?

Name :

Email :

Details :×