Forms

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of form.
  2. Third-person singular simple present indicative form of form.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

രൂപീകൃതമാവുന്ന - Roopeekruthamaavunna | Roopeekruthamavunna ; ;form എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Form Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Form Enna Padhathinte Bahuvachanam. ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Leviticus 26:30

I will destroy your high places, cut down your incense altars, and cast your carcasses on the lifeless forms of your idols; and My soul shall abhor you.


ഞാൻ നിങ്ങളെ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ ചിതറിച്ചു നിങ്ങളുടെ പിന്നാലെ വാൾ ഊരും നിങ്ങളുടെ ദേശം ശൂന്യമായും നിങ്ങളുടെ പട്ടണങ്ങൾ പാഴ്നിലമായും കിടക്കും.


Jeremiah 15:3

"And I will appoint over them four forms of destruction," says the LORD: "the sword to slay, the dogs to drag, the birds of the heavens and the beasts of the earth to devour and destroy.


കൊന്നുകളവാൻ വാളും പറിച്ചുകീറുവാൻ നായ്ക്കളും തിന്നു മുടിപ്പാൻ ആകാശത്തിലെ പക്ഷികളും കാട്ടിലെ മൃഗങ്ങളും ഇങ്ങനെ നാലു വകയെ ഞാൻ അവരുടെ നേരെ നിയമിക്കും എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു.


Isaiah 45:9

"Woe to him who strives with his Maker! Let the potsherd strive with the potsherds of the earth! Shall the clay say to him who forms it, "What are you making?' Or shall your handiwork say, "He has no hands'?


നിലത്തിലെ കലനുറുക്കുകളുടെ ഇടയിൽ ഒരു കലനുറുക്കായിരിക്കെ, തന്നെ നിർമ്മിച്ചവനോടു തർക്കിക്കുന്നവന്നു അയ്യോ കഷ്ടം; മനയുന്നവനോടു കളിമണ്ണു: നീ എന്തുണ്ടാക്കുന്നു എന്നും കൈപ്പണി: അവന്നു കൈ ഇല്ല എന്നും പറയുമോ?


×

Found Wrong Meaning for Forms?

Name :

Email :

Details :×