Forsaken

Show Usage

Pronunciation of Forsaken  

   

English Meaning

  1. Past participle of forsake

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× പരിത്യക്തമായ - Parithyakthamaaya | Parithyakthamaya
×

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Job 20:19

For he has oppressed and forsaken the poor, He has violently seized a house which he did not build.


അവൻ ദരിദ്രന്മാരെ പീഡിപ്പിച്ചുപേക്ഷിച്ചു; താൻ പണിയാത്ത വീടു അപഹരിച്ചു.


2 Kings 22:17

because they have forsaken Me and burned incense to other gods, that they might provoke Me to anger with all the works of their hands. Therefore My wrath shall be aroused against this place and shall not be quenched.


എന്നാൽ യോശീയാവു തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ മലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കല്ലറകൾ കണ്ടിട്ടു ആളയച്ചു കല്ലറകളിൽനിന്നു അസ്ഥികളെ എടുപ്പിച്ചു, ഈ കാര്യം മുന്നറിയിച്ചിരുന്ന ദൈവപുരുഷൻ പ്രസ്താവിച്ച യഹോവയുടെ വചനപ്രകാരം ആ യാഗപീ ത്തിന്മേൽ ഇട്ടു ചുട്ടു അതു അശുദ്ധമാക്കിക്കളഞ്ഞു.


Isaiah 60:15

"Whereas you have been forsaken and hated, So that no one went through you, I will make you an eternal excellence, A joy of many generations.


ആരും കടന്നുപോകാതവണ്ണം നീ നിർ‍ജ്ജനവും ദ്വേഷവിഷയവും ആയിരുന്നതിന്നു പകരം ഞാൻ നിന്നെ നിത്യമാഹാത്മ്യവും തലമുറതലമുറയായുള്ള ആനൻ ദവും ആക്കിത്തീർ‍ക്കും


×

Found Wrong Meaning for Forsaken?

Name :

Email :

Details :×