Fortified

Show Usage

Pronunciation of Fortified  

   

English Meaning

  1. Simple past tense and past participle of fortify.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Daniel 11:15

So the king of the North shall come and build a siege mound, and take a fortified city; and the forces of the South shall not withstand him. Even his choice troops shall have no strength to resist.


എന്നാൽ വടക്കെദേശത്തിലെ രാജാവു വന്നു വാടകോരി ഉറപ്പുള്ള പട്ടണങ്ങളെ പിടിക്കും; തെക്കെപടക്കൂട്ടങ്ങളും അവന്റെ ശ്രേഷ് ജനവും ഉറെച്ചുനിൽക്കയില്ല; ഉറെച്ചുനില്പാൻ അവർക്കും ശക്തിയുണ്ടാകയുമില്ല.


Jeremiah 1:18

For behold, I have made you this day A fortified city and an iron pillar, And bronze walls against the whole land--Against the kings of Judah, Against its princes, Against its priests, And against the people of the land.


ഞാൻ ഇന്നു നിന്നെ സർവ്വദേശത്തിന്നും യെഹൂദാരാജാക്കന്മാർക്കും പ്രഭുക്കന്മാർക്കും പുരോഹിതന്മാർക്കും ദേശത്തിലെ ജനത്തിന്നും നേരെ ഉറപ്പുള്ളോരു പട്ടണവും ഇരിമ്പുതൂണും താമ്രമതിലുകളും ആക്കിയിരിക്കുന്നു.


2 Kings 17:9

Also the children of Israel secretly did against the LORD their God things that were not right, and they built for themselves high places in all their cities, from watchtower to fortified city.


യിസ്രായേൽമക്കൾ തങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവേക്കു വിരോധമായി കൊള്ളരുതാത്തകാര്യങ്ങളെ രഹസ്യമായി ചെയ്തു കാവൽക്കാരുടെ ഗോപുരംമുതൽ ഉറപ്പുള്ള പട്ടണംവരെ തങ്ങളുടെ എല്ലാപട്ടണങ്ങളിലും പൂജാഗിരികൾ പണിതു.


×

Found Wrong Meaning for Fortified?

Name :

Email :

Details :×