Fortified

Show Usage

Pronunciation of Fortified  

   

English Meaning

  1. Simple past tense and past participle of fortify.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Isaiah 37:26

"Did you not hear long ago How I made it, From ancient times that I formed it? Now I have brought it to pass, That you should be For crushing fortified cities into heaps of ruins.


ഞാൻ പണ്ടുപണ്ടേ അതിനെ ഉണ്ടാക്കി; പൂർവ്വകാലത്തു തന്നേ അതിനെ നിർമ്മിച്ചു എന്നു നീ കേട്ടിട്ടില്ലയോ? നീ ഉറപ്പുള്ള പട്ടണങ്ങളെ മുടിച്ചു ശൂന്യകൂമ്പാരങ്ങളാക്കുവാൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ സംഗതി വരുത്തിയിരിക്കുന്നു.


Isaiah 2:15

Upon every high tower, And upon every fortified wall;


ഉന്നതമായ സകലഗോപുരത്തിന്മേലും


Isaiah 25:2

For You have made a city a ruin, A fortified city a ruin, A palace of foreigners to be a city no more; It will never be rebuilt.


നീ നഗരത്തെ കൽക്കുന്നും ഉറപ്പുള്ള പട്ടണത്തെ ശൂന്യവും അന്യന്മാരുടെ അരമനകളെ നഗരമല്ലാതവണ്ണവും ആക്കിത്തീർത്തു; അതു ഒരു നാളും പണികയില്ല.


×

Found Wrong Meaning for Fortified?

Name :

Email :

Details :×