Fourteenth

Show Usage

Pronunciation of Fourteenth  

English Meaning

Next in order after the thirteenth; as, the fourteenth day of the month.

  1. The ordinal number matching the number 14 in a series.
  2. One of 14 equal parts.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

പതിന്നാലിലൊന്നായ - Pathinnaalilonnaaya | Pathinnalilonnaya ;പതിന്നാലമത്തെ - Pathinnaalamaththe | Pathinnalamathe ; ;പതിന്നാലിലൊന്നായ - Pathinnaalilonnaaya | Pathinnalilonnaya ;പതിനാലിലൊന്ന്‌ - Pathinaalilonnu | Pathinalilonnu ;പതിനാലാമത്തെ - Pathinaalaamaththe | Pathinalamathe ;

പതിനാലിലൊന്ന്‌ - Pathinaalilonnu | Pathinalilonnu ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 Chronicles 25:21

the fourteenth for Mattithiah, his sons and his brethren, twelve;


പതിനാലാമത്തേതു മത്ഥിഥ്യാവിന്നു വന്നു; അവനും പുത്രന്മാരും സഹോദരന്മാരും കൂടി പന്ത്രണ്ടുപേർ.


Esther 9:19

Therefore the Jews of the villages who dwelt in the unwalled towns celebrated the fourteenth day of the month of Adar with gladness and feasting, as a holiday, and for sending presents to one another.


അതുകൊണ്ടു മതിലില്ലാത്ത പട്ടണങ്ങളിൽ പാർക്കുംന്ന നാട്ടുപുറങ്ങളിലെ യെഹൂദന്മാർ ആദാർമാസം പതിന്നാലാം തിയ്യതിയെ സന്തോഷവും വിരുന്നും ഉള്ള ദിവസവും ഉത്സവദിനവും ആയിട്ടു ആചരിക്കയും തമ്മിൽ തമ്മിൽ സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുത്തയക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.


Esther 9:17

This was on the thirteenth day of the month of Adar. And on the fourteenth of the month they rested and made it a day of feasting and gladness.


ആ മാസം പതിന്നാലാം തിയ്യതിയോ അവർ വിശ്രമിച്ചു വിരുന്നും സന്തോഷവുമുള്ള ദിവസമായിട്ടു അതിനെ ആചരിച്ചു.


×

Found Wrong Meaning for Fourteenth?

Name :

Email :

Details :×