Frames

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of frame.
  2. Third-person singular simple present indicative form of frame.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Ezekiel 40:16

There were beveled window frames in the gate chambers and in their intervening archways on the inside of the gateway all around, and likewise in the vestibules. There were windows all around on the inside. And on each gatepost were palm trees.


ഗോപുരത്തിന്നും പൂമുഖത്തിന്നും അകത്തേക്കു ചുറ്റിലും മാടങ്ങളിലും ഇടത്തൂണുകളിലും അഴിയുള്ള ജാലകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു; ആ ജാലകങ്ങൾ അകത്തു ചുറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു; ഔരോ ഇടത്തൂണിന്മേലും ഈന്തപ്പനകളും ഉണ്ടായിരുന്നു.


Ezekiel 41:26

There were beveled window frames and palm trees on one side and on the other, on the sides of the vestibule--also on the side chambers of the temple and on the canopies.

Psalms 50:19

You give your mouth to evil, And your tongue frames deceit.


നിന്റെ വായ് നീ ദോഷത്തിന്നു വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു; നിന്റെ നാവു വഞ്ചന പിണെക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Frames?

Name :

Email :

Details :×