Freewill

Show Usage

Pronunciation of Freewill  

   

English Meaning

Of or pertaining to free will; voluntary; spontaneous; as, a freewill offering.

  1. Done of one's own accord; voluntary.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Numbers 29:39

"These you shall present to the LORD at your appointed feasts (besides your vowed offerings and your freewill offerings) as your burnt offerings and your grain offerings, as your drink offerings and your peace offerings."'


ഇവയെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നേർച്ചകളും സ്വമേധാദാനങ്ങളുമായ ഹോമയാഗങ്ങൾക്കും ഭോജനയാഗങ്ങൾക്കും പാനീയയാഗങ്ങൾക്കും പുറമെ നിങ്ങളുടെ ഉത്സവങ്ങളിൽ യഹോവേക്കു അർപ്പിക്കേണം.


Ezra 8:28

And I said to them, "You are holy to the LORD; the articles are holy also; and the silver and the gold are a freewill offering to the LORD God of your fathers.


ഞാൻ അവരോടു: നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്നു വിശുദ്ധന്മാരാകുന്നു; ഉപകരണങ്ങളും വിശുദ്ധം തന്നേ; വെള്ളിയും പൊന്നും നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായ യഹോവേക്കു ഔദാര്യ ദാനമാകുന്നു;


Amos 4:5

Offer a sacrifice of thanksgiving with leaven, Proclaim and announce the freewill offerings; For this you love, You children of Israel!" Says the Lord GOD.


പുളിച്ചമാവുകൊണ്ടുള്ള സ്തോത്ര യാഗം അർപ്പിപ്പിൻ ; സ്വമേധാർപ്പിതങ്ങളെ ഘോഷിച്ചു പ്രസിദ്ധമാക്കുവിൻ ; അങ്ങനെ അല്ലോ, യിസ്രായേൽമക്കളേ നിങ്ങൾക്കു ഇഷ്ടമായിരിക്കുന്നതു എന്നു യഹോവയായ കർത്താവിന്റെ അരുളപ്പാടു.


×

Found Wrong Meaning for Freewill?

Name :

Email :

Details :×