Frogs

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of frog.
  2. Third-person singular simple present indicative form of frog.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Exodus 8:11

And the frogs shall depart from you, from your houses, from your servants, and from your people. They shall remain in the river only."


തവള നിന്നെയും നിന്റെ ഗൃഹങ്ങളെയും നിന്റെ ഭൃത്യന്മാരെയും ജനത്തെയും വിട്ടു മാറി നദിയിൽ മാത്രം ഇരിക്കും എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു.


Exodus 8:3

So the river shall bring forth frogs abundantly, which shall go up and come into your house, into your bedroom, on your bed, into the houses of your servants, on your people, into your ovens, and into your kneading bowls.


നദിയിൽ തവള അനവധിയായി ജനിക്കും; അതു കയറി നിന്റെ അരമനയിലും ശയനഗൃഹത്തിലും കട്ടിലിന്മേലും നിന്റെ ഭൃത്യന്മാരുടെ വീടുകളിലും നിന്റെ ജനത്തിന്മേലും അപ്പം ചുടുന്ന അടുപ്പുകളിലും മാവു കുഴെക്കുന്ന തൊട്ടികളിലും വരും.


Exodus 8:7

And the magicians did so with their enchantments, and brought up frogs on the land of Egypt.


മന്ത്രവാദികളും തങ്ങളുടെ മന്ത്രവാദത്താൽ അതുപോലെ ചെയ്തു, മിസ്രയീംദേശത്തു തവള കയറുമാറാക്കി.


×

Found Wrong Meaning for Frogs?

Name :

Email :

Details :×