Gentiles

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural of gentile.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

×
× [[gentile]] എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - [[gentile]] Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | [[gentile]] Enna Padhathinte Bahuvachanam.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Jeremiah 10:2

Thus says the LORD: "Do not learn the way of the gentiles; Do not be dismayed at the signs of heaven, For the gentiles are dismayed at them.


യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: ജാതികളുടെ വഴി പ ിക്കരുതു; ആകാശത്തിലെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു ഭ്രമിക്കരുതു; ജാതികൾ അല്ലോ അവ കണ്ടു ഭ്രമിക്കുന്നതു.


Isaiah 60:5

Then you shall see and become radiant, And your heart shall swell with joy; Because the abundance of the sea shall be turned to you, The wealth of the gentiles shall come to you.


അപ്പോൾ നീ കണ്ടു ശോഭിക്കും; നിന്റെ ഹൃദയം പിടെച്ചു വികസിക്കും; സമുദ്രത്തിന്റെ ധനം നിന്റെ അടുക്കൽ ചേരും; ജാതികളുടെ സൻ പത്തു നിന്റെ അടുക്കൽ വരും


Acts 21:25

But concerning the gentiles who believe, we have written and decided that they should observe no such thing, except that they should keep themselves from things offered to idols, from blood, from things strangled, and from sexual immorality."


അങ്ങനെ പൗലൊസ് ആ പുരുഷന്മാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പിറ്റെന്നാൾ അവരോടുകൂടെ തന്നെ ശുദ്ധിവരുത്തി ദൈവാലയത്തിൽ ചെന്നു; അവരിൽ ഔരോരുത്തന്നുവേണ്ടി വഴിപാടു കഴിപ്പാനുള്ള ശുദ്ധീകരണകാലം തികഞ്ഞു എന്നു ബോധിപ്പിച്ചു.


×

Found Wrong Meaning for Gentiles?

Name :

Email :

Details :×