Gifts

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of gift.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

×
× gift എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Gift Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Gift Enna Padhathinte Bahuvachanam.
× സമ്മാനിക്കുന്നു - Sammaanikkunnu | Sammanikkunnu

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Numbers 18:32

And you shall bear no sin because of it, when you have lifted up the best of it. But you shall not profane the holy gifts of the children of Israel, lest you die."'


അതിന്റെ ഉത്തമഭാഗം ഉദർച്ചചെയ്താൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ അതു നിമിത്തം പാപം വഹിക്കയില്ല; നിങ്ങൾ യിസ്രായേൽമക്കളുടെ വിശുദ്ധവസ്തുക്കൾ അശുദ്ധമാക്കുകയും അതിനാൽ മരിച്ചു പോവാൻ ഇടവരികയുമില്ല.


Hebrews 5:1

For every high priest taken from among men is appointed for men in things pertaining to God, that he may offer both gifts and sacrifices for sins.


മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽനിന്നു എടുക്കുന്ന ഏതു മഹാപുരോഹിതനും പാപങ്ങൾക്കായി വഴിപാടും യാഗവും അർപ്പിപ്പാൻ ദൈവകാർയ്യത്തിൽ മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടി നിയമിക്കപ്പെടുന്നു.


Romans 11:29

For the gifts and the calling of God are irrevocable.


ദൈവം തന്റെ കൃപാവരങ്ങളെയും വിളിയെയും കുറിച്ചു അനുതപിക്കുന്നില്ലല്ലോ.


×

Found Wrong Meaning for Gifts?

Name :

Email :

Details :×