Gifts

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of gift.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× സമ്മാനിക്കുന്നു - Sammaanikkunnu | Sammanikkunnu
× gift എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Gift Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Gift Enna Padhathinte Bahuvachanam.
×

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 Corinthians 12:30

Do all have gifts of healings? Do all speak with tongues? Do all interpret?


എല്ലാവർക്കും രോഗശാന്തിക്കുള്ള വരംഉണ്ടോ? എല്ലാവരും അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുന്നുവോ?


Matthew 7:11

If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask Him!


അങ്ങനെ ദോഷികളായ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കു നല്ല ദാനങ്ങളെ കൊടുപ്പാൻ അറിയുന്നു എങ്കിൽ സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവു തന്നോടു യാചിക്കുന്നവർക്കും നന്മ എത്ര അധികം കൊടുക്കും!


1 Corinthians 12:9

to another faith by the same Spirit, to another gifts of healings by the same Spirit,


വേറൊരുത്തന്നു അതേ ആത്മാവിനാൽ വിശ്വാസം, മറ്റൊരുവന്നു അതേ ആത്മാവിനാൽ രോഗശാന്തികളുടെ വരം;


×

Found Wrong Meaning for Gifts?

Name :

Email :

Details :×