Girded

Show Usage
   

English Meaning

  1. Simple past tense and past participle of gird.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Joel 1:8

Lament like a virgin girded with sackcloth For the husband of her youth.


യൌവനത്തിലെ ഭർത്താവിനെച്ചൊല്ലി രട്ടുടുത്തിരിക്കുന്ന കന്യകയെപ്പോലെ വിലപിക്ക.


1 Kings 18:46

Then the hand of the LORD came upon Elijah; and he girded up his loins and ran ahead of Ahab to the entrance of Jezreel.


എന്നാൽ യഹോവയുടെ കൈ ഏലീയാവിന്മേൽ വന്നു; അവൻ അര മുറുക്കിയുംകൊണ്ടു യിസ്രായേലിൽ എത്തുംവരെ ആഹാബിന്നു മുമ്പായി ഔടി.


Revelation 15:6

And out of the temple came the seven angels having the seven plagues, clothed in pure bright linen, and having their chests girded with golden bands.


ഏഴു ബാധയുള്ള ഏഴു ദൂതന്മാരും ശുദ്ധവും ശുഭ്രവുമായുള്ള ശണവസ്ത്രം ധരിച്ചു മാറത്തു പൊൻ കച്ച കെട്ടിയും കൊണ്ടു ദൈവാലയത്തിൽ നിന്നു പുറപ്പെട്ടുവന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Girded?

Name :

Email :

Details :×