Girded

Show Usage
   

English Meaning

  1. Simple past tense and past participle of gird.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

John 13:4

rose from supper and laid aside His garments, took a towel and girded Himself.


അത്താഴത്തിൽ നിന്നു എഴുന്നേറ്റു വസ്ത്രം ഊരിവെച്ചു ഒരു തുവർത്തു എടുത്തു അരയിൽ ചുറ്റി


Psalms 93:1

The LORD reigns, He is clothed with majesty; The LORD is clothed, He has girded Himself with strength. Surely the world is established, so that it cannot be moved.


യഹോവ വാഴുന്നു; അവൻ മഹിമ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു; യഹോവ ബലം ധരിച്ചു അരെക്കു കെട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഭൂലോകം ഇളകാതെ ഉറെച്ചുനിലക്കുന്നു.


Luke 12:35

"Let your waist be girded and your lamps burning;


യജമാനൻ കല്യാണത്തിന്നു പോയി വന്നു മുട്ടിയാൽ ഉടനെ വാതിൽ തുറന്നുകൊടുക്കേണ്ടതിന്നു അവൻ എപ്പോൾ മടങ്ങിവരും വന്നു കാത്തുനിലക്കുന്ന ആളുകളോടു നിങ്ങൾ തുല്യരായിരിപ്പിൻ .


×

Found Wrong Meaning for Girded?

Name :

Email :

Details :×