English Meaning

  1. Plural form of god.
  2. The highest platform, or upper circle, in an auditorium.
  3. Third-person singular simple present indicative form of god.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× god എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - God Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | God Enna Padhathinte Bahuvachanam.
×

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Judges 2:3

Therefore I also said, "I will not drive them out before you; but they shall be thorns in your side, and their gods shall be a snare to you."'


അതുകൊണ്ടു ഞാൻ അവരെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽനിന്നു നീക്കിക്കളകയില്ല; അവർ നിങ്ങളുടെ വിലാപ്പുറത്തു മുള്ളായിരിക്കും; അവരുടെ ദേവന്മാർ നിങ്ങൾക്കു കണിയായും ഇരിക്കും എന്നു ഞാൻ പറയുന്നു.


Exodus 34:16

and you take of his daughters for your sons, and his daughters play the harlot with their gods and make your sons play the harlot with their gods.


അവരുടെ പുത്രിമാരിൽനിന്നു നിന്റെ പുത്രന്മാർക്കും ഭാര്യമാരെ എടുക്കയും അവരുടെ പുത്രിമാർ തങ്ങളുടെ ദേവന്മാരോടു പരസംഗം ചെയ്യുമ്പോൾ നിന്റെ പുത്രന്മാരെക്കൊണ്ടു അവരുടെ ദേവന്മാരോടു പരസംഗം ചെയ്യിക്കയും ചെയ്‍വാൻ ഇടവരരുതു.


Numbers 33:4

For the Egyptians were burying all their firstborn, whom the LORD had killed among them. Also on their gods the LORD had executed judgments.


മിസ്രയീമ്യരോ, യഹോവ തങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സംഹരിച്ച കടിഞ്ഞൂലുകളെ എല്ലാം കുഴിച്ചിടുകയായിരുന്നു; അവരുടെ ദേവന്മാരുടെമേലും യഹോവ ന്യായവിധി നടത്തിയിരുന്നു.ഭ


×

Found Wrong Meaning for Gods?

Name :

Email :

Details :×