Gomorrah

Show Usage
   

English Meaning

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Genesis 14:10

Now the Valley of Siddim was full of asphalt pits; and the kings of Sodom and gomorrah fled; some fell there, and the remainder fled to the mountains.


സിദ്ദീംതാഴ്വരയിൽ കീൽകുഴികൾ വളരെയുണ്ടായിരുന്നു; സൊദോംരാജാവും ഗൊമോരാ രാജാവും ഓടിപ്പോയി അവിടെ വീണു; ശേഷിച്ചവർ പർവ്വതത്തിലേക്കു ഓടിപ്പോയി.


Matthew 10:15

Assuredly, I say to you, it will be more tolerable for the land of Sodom and gomorrah in the day of judgment than for that city!


ന്യായവിധിദിവസത്തിൽ ആ പട്ടണത്തെക്കാൾ സൊദോമ്യരുടേയും ഗമോര്യരുടെയും ദേശത്തിന്നു സഹിക്കാവതാകും എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങളോടു പറയുന്നു.


Genesis 18:20

And the LORD said, "Because the outcry against Sodom and gomorrah is great, and because their sin is very grave,


പിന്നെ യഹോവ: സൊദോമിന്റെയും ഗൊമോരയുടെയും നിലവിളി വലിയതും അവരുടെ പാപം അതി കഠിനവും ആകുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Gomorrah?

Name :

Email :

Details :×