Pronunciation of Got  

   

English Meaning

  1. Past tense and a past participle of get.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× get എന്ന പദത്തിന്റെ ഭൂതകാലരൂപം - Get Enna Padhaththinte Bhoothakaalaroopam | Get Enna Padhathinte Bhoothakalaroopam
× നേടി - Nedi
×

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

2 Samuel 13:29

So the servants of Absalom did to Amnon as Absalom had commanded. Then all the king's sons arose, and each one got on his mule and fled.


അബ്ശാലോം കല്പിച്ചതുപോലെ അബ്ശാലോമിന്റെ ബാല്യക്കാർ അമ്നോനോടു ചെയ്തു. അപ്പോൾ രാജകുമാരന്മാരൊക്കെയും എഴുന്നേറ്റു താന്താന്റെ കോവർകഴുതപ്പുറത്തു കയറി ഔടിപ്പോയി.


Genesis 27:14

And he went and got them and brought them to his mother, and his mother made savory food, such as his father loved.


അവൻ ചെന്നു പിടിച്ചു അമ്മയുടെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു; അമ്മ അവന്റെ അപ്പന്നു ഇഷ്ടവും രുചികരവുമായ ഭോജനം ഉണ്ടാക്കി.


Numbers 16:27

So they got away from around the tents of Korah, Dathan, and Abiram; and Dathan and Abiram came out and stood at the door of their tents, with their wives, their sons, and their little children.


അങ്ങനെ അവർ കോരഹ്, ദാഥാൻ , അബീരാം എന്നവരുടെ വാസസ്ഥലത്തിന്റെ ചുറ്റിലുംനിന്നു മാറിപ്പോയി. എന്നാൽ ദാഥാനും അബീരാമും പുറത്തു വന്നു: അവരും അവരുടെ ഭാര്യമാരും പുത്രന്മാരും കുഞ്ഞുങ്ങളും താന്താങ്ങളുടെ കൂടാരവാതിൽക്കൽനിന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Got?

Name :

Email :

Details :×