Grapes

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of grape.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

ചെറുമധുരനാരങ്ങ - Cherumadhuranaaranga | Cherumadhuranaranga ;പുളിക്കുന്ന മുന്തിരി - Pulikkunna Munthiri ;മുന്തിരിപ്പഴപ്പഞ്ചസാര - Munthirippazhappanchasaara | Munthirippazhappanchasara ;പീരങ്കിച്ചില്ല്‌ - Peerankichillu ;ദ്രാക്ഷാഫലം - Dhraakshaaphalam | Dhrakshaphalam ;വീഞ്ഞ്‌ - Veenju ;

മുന്തിരി - Munthiri ;ഉണ്ടകൾ ചിന്നിച്ചിതറുന്ന വെടി - Undakal Chinnichitharunna Vedi ;മുന്തിരിനീര്‌ - Munthirineeru ; ;മുന്തിരിപ്പഴം - Munthirippazham ;മുന്തിരിങ്ങ - Munthiringa ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Deuteronomy 23:24

"When you come into your neighbor's vineyard, you may eat your fill of grapes at your pleasure, but you shall not put any in your container.


കൂട്ടുകാരന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ മുന്തിരിപ്പഴം തൃപ്തിയാംവണ്ണം നിനക്കു തിന്നാം; എങ്കിലും നിന്റെ പാത്രത്തിൽ ഇടരുതു.


Matthew 7:16

You will know them by their fruits. Do men gather grapes from thornbushes or figs from thistles?


അവരുടെ ഫലങ്ങളാൽ നിങ്ങൾക്കു അവരെ തിരിച്ചറിയാം; മുള്ളുകളിൽനിന്നു മുന്തിരിപ്പഴവും ഞെരിഞ്ഞിലുകളിൽനിന്നു അത്തിപ്പഴവും പറിക്കുമാറുണ്ടോ?


Amos 9:13

"Behold, the days are coming," says the LORD, "When the plowman shall overtake the reaper, And the treader of grapes him who sows seed; The mountains shall drip with sweet wine, And all the hills shall flow with it.


ഉഴുന്നവൻ കൊയ്യുന്നവനെയും മുന്തിരിപ്പഴം ചവിട്ടുന്നവൻ വിതെക്കുന്നവനെയും തുടർന്നെത്തുകയും പർവ്വതങ്ങൾ പുതുവീഞ്ഞു പൊഴിക്കയും എല്ലാ കുന്നുകളും ഉരുകിപ്പോകയും ചെയ്യുന്ന നാളുകൾ വരും എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു.


×

Found Wrong Meaning for Grapes?

Name :

Email :

Details :×