Grapes

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of grape.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

×
× ദ്രാക്ഷാഫലം - Dhraakshaaphalam | Dhrakshaphalam
× മുന്തിരിപ്പഴപ്പഞ്ചസാര - Munthirippazhappanchasaara | Munthirippazhappanchasara
× ചെറുമധുരനാരങ്ങ - Cherumadhuranaaranga | Cherumadhuranaranga

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Judges 9:27

So they went out into the fields, and gathered grapes from their vineyards and trod them, and made merry. And they went into the house of their god, and ate and drank, and cursed Abimelech.


അവർ വയലിൽ ചെന്നു തങ്ങളുടെ മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളിലെ കുല അറുത്തു ഉത്സവം കൊണ്ടാടി; തങ്ങളുടെ ദേവന്റെ ക്ഷേത്ത്രിൽ ചെന്നു തിന്നുകുടിക്കയും അബീമേലെക്കിനെ ശപിക്കയും ചെയ്തു


Amos 9:13

"Behold, the days are coming," says the LORD, "When the plowman shall overtake the reaper, And the treader of grapes him who sows seed; The mountains shall drip with sweet wine, And all the hills shall flow with it.


ഉഴുന്നവൻ കൊയ്യുന്നവനെയും മുന്തിരിപ്പഴം ചവിട്ടുന്നവൻ വിതെക്കുന്നവനെയും തുടർന്നെത്തുകയും പർവ്വതങ്ങൾ പുതുവീഞ്ഞു പൊഴിക്കയും എല്ലാ കുന്നുകളും ഉരുകിപ്പോകയും ചെയ്യുന്ന നാളുകൾ വരും എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു.


Deuteronomy 23:24

"When you come into your neighbor's vineyard, you may eat your fill of grapes at your pleasure, but you shall not put any in your container.


കൂട്ടുകാരന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ മുന്തിരിപ്പഴം തൃപ്തിയാംവണ്ണം നിനക്കു തിന്നാം; എങ്കിലും നിന്റെ പാത്രത്തിൽ ഇടരുതു.


×

Found Wrong Meaning for Grapes?

Name :

Email :

Details :×