Grapes

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of grape.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× മുന്തിരിപ്പഴപ്പഞ്ചസാര - Munthirippazhappanchasaara | Munthirippazhappanchasara
× ദ്രാക്ഷാഫലം - Dhraakshaaphalam | Dhrakshaphalam
× ചെറുമധുരനാരങ്ങ - Cherumadhuranaaranga | Cherumadhuranaranga
×

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Judges 9:27

So they went out into the fields, and gathered grapes from their vineyards and trod them, and made merry. And they went into the house of their god, and ate and drank, and cursed Abimelech.


അവർ വയലിൽ ചെന്നു തങ്ങളുടെ മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളിലെ കുല അറുത്തു ഉത്സവം കൊണ്ടാടി; തങ്ങളുടെ ദേവന്റെ ക്ഷേത്ത്രിൽ ചെന്നു തിന്നുകുടിക്കയും അബീമേലെക്കിനെ ശപിക്കയും ചെയ്തു


Luke 6:44

For every tree is known by its own fruit. For men do not gather figs from thorns, nor do they gather grapes from a bramble bush.


ഏതു വൃക്ഷത്തെയും ഫലംകൊണ്ടു അറിയാം. മുള്ളിൽനിന്നു അത്തിപ്പഴം ശേഖരിക്കുകയും ഞെരിഞ്ഞിലിലിൽ നിന്നു മുന്തിരിങ്ങാ പറിക്കയും ചെയ്യുമാറില്ലല്ലോ.


Amos 9:13

"Behold, the days are coming," says the LORD, "When the plowman shall overtake the reaper, And the treader of grapes him who sows seed; The mountains shall drip with sweet wine, And all the hills shall flow with it.


ഉഴുന്നവൻ കൊയ്യുന്നവനെയും മുന്തിരിപ്പഴം ചവിട്ടുന്നവൻ വിതെക്കുന്നവനെയും തുടർന്നെത്തുകയും പർവ്വതങ്ങൾ പുതുവീഞ്ഞു പൊഴിക്കയും എല്ലാ കുന്നുകളും ഉരുകിപ്പോകയും ചെയ്യുന്ന നാളുകൾ വരും എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു.


×

Found Wrong Meaning for Grapes?

Name :

Email :

Details :×