Grapes

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of grape.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

പീരങ്കിച്ചില്ല്‌ - Peerankichillu ;മുന്തിരിങ്ങ - Munthiringa ;ഉണ്ടകൾ ചിന്നിച്ചിതറുന്ന വെടി - Undakal Chinnichitharunna Vedi ; ;ചെറുമധുരനാരങ്ങ - Cherumadhuranaaranga | Cherumadhuranaranga ;മുന്തിരിപ്പഴം - Munthirippazham ;

ദ്രാക്ഷാഫലം - Dhraakshaaphalam | Dhrakshaphalam ;പുളിക്കുന്ന മുന്തിരി - Pulikkunna Munthiri ;മുന്തിരി - Munthiri ;മുന്തിരിനീര്‌ - Munthirineeru ;വീഞ്ഞ്‌ - Veenju ;മുന്തിരിപ്പഴപ്പഞ്ചസാര - Munthirippazhappanchasaara | Munthirippazhappanchasara ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Isaiah 24:13

When it shall be thus in the midst of the land among the people, It shall be like the shaking of an olive tree, Like the gleaning of grapes when the vintage is done.


ഒലിവു തല്ലുംപോലെയും മുന്തിരിപ്പഴം പറിച്ചു തീർന്നിട്ടു കാലാ പെറുക്കും പോലെയും ഭൂമിയുടെ മദ്ധ്യേ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ സംഭവിക്കുന്നു.


Deuteronomy 24:21

When you gather the grapes of your vineyard, you shall not glean it afterward; it shall be for the stranger, the fatherless, and the widow.


മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലെ പഴം അറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ കാലാ പെറുക്കരുതു; അതു പരദേശിക്കും അനാഥന്നും വിധവേക്കും ഇരിക്കട്ടെ; നീ മിസ്രയീംദേശത്തു അടിമയായിരുന്നു എന്നു ഔർക്കേണം; അതുകൊണ്ടാകുന്നു ഞാൻ ഇക്കാര്യം നിന്നോടു കല്പിക്കുന്നതു.


Amos 9:13

"Behold, the days are coming," says the LORD, "When the plowman shall overtake the reaper, And the treader of grapes him who sows seed; The mountains shall drip with sweet wine, And all the hills shall flow with it.


ഉഴുന്നവൻ കൊയ്യുന്നവനെയും മുന്തിരിപ്പഴം ചവിട്ടുന്നവൻ വിതെക്കുന്നവനെയും തുടർന്നെത്തുകയും പർവ്വതങ്ങൾ പുതുവീഞ്ഞു പൊഴിക്കയും എല്ലാ കുന്നുകളും ഉരുകിപ്പോകയും ചെയ്യുന്ന നാളുകൾ വരും എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു.


×

Found Wrong Meaning for Grapes?

Name :

Email :

Details :×