Greets

Show Usage
   

English Meaning

  1. Third-person singular simple present indicative form of greet.
  2. Greetings sent to other demosceners, often included in the scrolltext of a demo.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

2 John 1:11

for he who greets him shares in his evil deeds.


അവന്നു കുശലം പറയുന്നവൻ അവന്റെ ദുഷ്പ്രവൃത്തികൾക്കു കൂട്ടാളിയല്ലോ.


2 Timothy 4:21

Do your utmost to come before winter. Eubulus greets you, as well as Pudens, Linus, Claudia, and all the brethren.


ശീതകാലത്തിന്നു മുമ്പെ വരുവാൻ ശ്രമിക്ക. യൂബൂലൊസും പൂദെസും ലീനൊസും ക്ളൗദിയയും സഹോദരന്മാർ എല്ലാവരും നിനക്കു വന്ദനം ചൊല്ലുന്നു.


Colossians 4:12

Epaphras, who is one of you, a bondservant of Christ, greets you, always laboring fervently for you in prayers, that you may stand perfect and complete in all the will of God.


നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തനായി ക്രിസ്തുയേശുവിന്റെ ദാസനായ എപ്പഫ്രാസ് നിങ്ങളെ വന്ദനം ചെയ്യുന്നു; നിങ്ങൾ തികഞ്ഞവരും ദൈവഹിതം സംബന്ധിച്ചൊക്കെയും പൂർണ്ണനിശ്ചയമുള്ളവരുമായി നിൽക്കേണ്ടതിന്നു അവൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി എപ്പോഴും പോരാടുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Greets?

Name :

Email :

Details :×