Greets

Show Usage

English Meaning

  1. Third-person singular simple present indicative form of greet.
  2. Greetings sent to other demosceners, often included in the scrolltext of a demo.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

2 Timothy 4:21

Do your utmost to come before winter. Eubulus greets you, as well as Pudens, Linus, Claudia, and all the brethren.


ശീതകാലത്തിന്നു മുമ്പെ വരുവാൻ ശ്രമിക്ക. യൂബൂലൊസും പൂദെസും ലീനൊസും ക്ളൗദിയയും സഹോദരന്മാർ എല്ലാവരും നിനക്കു വന്ദനം ചൊല്ലുന്നു.


2 John 1:11

for he who greets him shares in his evil deeds.


അവന്നു കുശലം പറയുന്നവൻ അവന്റെ ദുഷ്പ്രവൃത്തികൾക്കു കൂട്ടാളിയല്ലോ.


Colossians 4:10

Aristarchus my fellow prisoner greets you, with Mark the cousin of Barnabas (about whom you received instructions: if he comes to you, welcome him),


എന്റെ സഹബദ്ധനായ അരിസ്തർഹൊസും ബർന്നബാസിന്റെ മച്ചുനനായ മർക്കൊസും — അവനെക്കുറിച്ചു നിങ്ങൾക്കു കല്പന കിട്ടീട്ടുണ്ടല്ലോ; അവൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നാൽ അവനെ കൈക്കൊൾവിൻ —


×

Found Wrong Meaning for Greets?

Name :

Email :

Details :×