Guests

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of guest.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× guest എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Guest Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Guest Enna Padhathinte Bahuvachanam.
×
× വിരുന്നുകാര്‍ - Virunnukaar‍ | Virunnukar‍

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 Kings 1:41

Now Adonijah and all the guests who were with him heard it as they finished eating. And when Joab heard the sound of the horn, he said, "Why is the city in such a noisy uproar?"


അദോനീയാവും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സകല വിരുന്നുകാരും ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ അതു കേട്ടു. കാഹളനാദം കേട്ടപ്പോൾ യോവാബ്: പട്ടണം കലങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ ആരവം എന്തു എന്നു ചോദിച്ചു.


John 2:10

And he said to him, "Every man at the beginning sets out the good wine, and when the guests have well drunk, then the inferior. You have kept the good wine until now!"


എല്ലാവരും ആദ്യം നല്ല വീഞ്ഞും ലഹരി പിടിച്ചശേഷം ഇളപ്പമായതും കൊടുക്കുമാറുണ്ടു; നീ നല്ല വീഞ്ഞു ഇതുവരെയും സൂക്ഷിച്ചുവെച്ചുവല്ലോ എന്നു അവനോടു പറഞ്ഞു.


Proverbs 9:18

But he does not know that the dead are there, That her guests are in the depths of hell.


എങ്കിലും മൃതന്മാർ അവിടെ ഉണ്ടെന്നും അവളുടെ വിരുന്നുകാർ പാതാളത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്നും അവൻ അറിയുന്നില്ല.


×

Found Wrong Meaning for Guests?

Name :

Email :

Details :×