Habitation

Show Usage

Pronunciation of Habitation  

   

English Meaning

The act of inhabiting; state of inhabiting or dwelling, or of being inhabited; occupancy.

  1. The act of inhabiting or the state of being inhabited.
  2. A natural environment or locality.
  3. A place of abode; a residence.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× കുടിപാർപ്പ് - Kudipaarppu | Kudiparppu
× വസതി - Vasathi
× പാര്‍പ്പിടം - Paar‍ppidam | Par‍ppidam
× ജനവാസം - Janavaasam | Janavasam
× അവസ്ഥാപനം - Avasthaapanam | Avasthapanam
× കുടിപാര്‍പ്പ് - Kudipaar‍ppu | Kudipar‍ppu
× വാസം - Vaasam | Vasam
× കുടിപ്പാര്‍പ്പ്‌ - Kudippaar‍ppu | Kudippar‍ppu
× വാസസ്ഥാനം - Vaasasthaanam | Vasasthanam
× പാർപ്പിടം - Paarppidam | Parppidam

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Isaiah 35:7

The parched ground shall become a pool, And the thirsty land springs of water; In the habitation of jackals, where each lay, There shall be grass with reeds and rushes.


മരീചിക ഒരു പൊയ്കയായും വരണ്ടനിലം നീരുറവുകളായും തീരും; കുറുക്കന്മാരുടെ പാർപ്പിടത്തു, അവ കിടന്ന സ്ഥലത്തുതന്നെ, പുല്ലും ഔടയും ഞാങ്ങണയും വളരും.


Isaiah 27:10

Yet the fortified city will be desolate, The habitation forsaken and left like a wilderness; There the calf will feed, and there it will lie down And consume its branches.


ഉറപ്പുള്ള പട്ടണം ഏകാന്തവും മരുഭൂമിപോലെ നിർജ്ജനവും ശൂന്യവും ആയിരിക്കും; അവിടെ കാളക്കിടാവു മേഞ്ഞുകിടന്നു അവിടെയുള്ള തളിരുകളെ തിന്നുകളയും.


Obadiah 1:3

The pride of your heart has deceived you, You who dwell in the clefts of the rock, Whose habitation is high; You who say in your heart, "Who will bring me down to the ground?'


പാറപ്പിളർപ്പുകളിൽ പാർക്കുംന്നവനും ഉന്നതവാസമുള്ളവനും ആർ എന്നെ നിലത്തു തള്ളിയിടും എന്നു ഹൃദയത്തിൽ പറയുന്നവനുമായവനേ, നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അഹങ്കാരം നിന്നെ ചതിച്ചിരിക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Habitation?

Name :

Email :

Details :×