Hallow

Show Usage
   

English Meaning

To make holy; to set apart for holy or religious use; to consecrate; to treat or keep as sacred; to reverence.

  1. To make or set apart as holy.
  2. To respect or honor greatly; revere.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× പരിശുദ്ധന്‍ - Parishuddhan‍ | Parishudhan‍
× deep hallow പള്ളം - deep Hallow Pallam
× പുണ്യവാളൻ - Punyavaalan | Punyavalan
× പരിശുദ്ധൻ - Parishuddhan | Parishudhan
× പുണ്യവാളന്‍ - പുണ്യവാളന്‍
× പരിശുദ്ധമാക്കുക - Parishuddhamaakkuka | Parishudhamakkuka
× തളം - Thalam
× ദൈവകാരുണ്യത്തിനു സമര്‍പ്പിക്കുക - Dhaivakaarunyaththinu Samar‍ppikkuka | Dhaivakarunyathinu Samar‍ppikkuka
× പുണ്യവാളന്‍ - Punyavaalan‍ | Punyavalan‍

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Jeremiah 17:22

nor carry a burden out of your houses on the Sabbath day, nor do any work, but hallow the Sabbath day, as I commanded your fathers.


ശബ്ബത്തുനാളിൽ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽനിന്നു യാതൊരു ചുമടും പുറത്തു കൊണ്ടുപോകാതെയും യാതൊരു വേലയും ചെയ്യാതെയും ശബ്ബത്തുനാൾ വിശുദ്ധീകരിപ്പിൻ . നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരോടു ഞാൻ അങ്ങനെ കല്പിച്ചുവല്ലൊ.


Jeremiah 17:27

"But if you will not heed Me to hallow the Sabbath day, such as not carrying a burden when entering the gates of Jerusalem on the Sabbath day, then I will kindle a fire in its gates, and it shall devour the palaces of Jerusalem, and it shall not be quenched.'


എന്നാൽ ശബ്ബത്തുനാൾ വിശുദ്ധീകരിപ്പാനും ശബ്ബത്തുനാളിൽ യെരൂശലേമിന്റെ വാതിലുകളിൽകൂടി ചുമടു ചുമന്നു കൊണ്ടുപോകാതെ ഇരിപ്പാനും നിങ്ങൾ എന്റെ വാക്കു കേട്ടനുസരിക്കയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന്റെ വാതിലുകളിൽ തീ കൊളുത്തും; അതു കെട്ടുപോകാതെ യെരൂശലേമിലെ അരമനകളെ ദഹിപ്പിക്കും.


Exodus 29:1

"And this is what you shall do to them to hallow them for ministering to Me as priests: Take one young bull and two rams without blemish,


അവർ എനിക്കു പുരോഹിതശുശ്രൂഷ ചെയ്‍വാൻ അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതിന്നു നീ അവർക്കും ചെയ്യേണ്ടതു എന്തെന്നാൽ: ഒരു കാളക്കിടാവിനെയും ഊനമില്ലാത്ത രണ്ടു ആട്ടുകൊറ്റനെയും


×

Found Wrong Meaning for Hallow?

Name :

Email :

Details :×