Hallow

Show Usage

English Meaning

To make holy; to set apart for holy or religious use; to consecrate; to treat or keep as sacred; to reverence.

  1. To make or set apart as holy.
  2. To respect or honor greatly; revere.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

പുണ്യവാളന്‍ - Punyavaalan‍ | Punyavalan‍ ;deep hallow പള്ളം - deep Hallow Pallam ;പുണ്യവാളൻ - Punyavaalan | Punyavalan ;പരിശുദ്ധമാക്കുക - Parishuddhamaakkuka | Parishudhamakkuka ;പുണ്യവാളന്‍ - പുണ്യവാളന്‍ ;പരിശുദ്ധൻ - Parishuddhan | Parishudhan ;

ദൈവകാരുണ്യത്തിനു സമര്‍പ്പിക്കുക - Dhaivakaarunyaththinu Samar‍ppikkuka | Dhaivakarunyathinu Samar‍ppikkuka ;തളം - Thalam ;പരിശുദ്ധന്‍ - Parishuddhan‍ | Parishudhan‍ ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Jeremiah 17:22

nor carry a burden out of your houses on the Sabbath day, nor do any work, but hallow the Sabbath day, as I commanded your fathers.


ശബ്ബത്തുനാളിൽ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽനിന്നു യാതൊരു ചുമടും പുറത്തു കൊണ്ടുപോകാതെയും യാതൊരു വേലയും ചെയ്യാതെയും ശബ്ബത്തുനാൾ വിശുദ്ധീകരിപ്പിൻ . നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരോടു ഞാൻ അങ്ങനെ കല്പിച്ചുവല്ലൊ.


Numbers 20:12

Then the LORD spoke to Moses and Aaron, "Because you did not believe Me, to hallow Me in the eyes of the children of Israel, therefore you shall not bring this assembly into the land which I have given them."


പിന്നെ യഹോവ മോശെയോടും അഹരോനോടും: നിങ്ങൾ യിസ്രായേൽമക്കൾ കാൺകെ എന്നെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം എന്നെ വിശ്വസിക്കാതിരുന്നതുകൊണ്ടു നിങ്ങൾ ഈ സഭയെ ഞാൻ അവർക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ദേശത്തേക്കു കൊണ്ടുപോകയില്ല എന്നു അരുളിച്ചെയ്തു.


Deuteronomy 32:51

because you trespassed against Me among the children of Israel at the waters of Meribah Kadesh, in the Wilderness of Zin, because you did not hallow Me in the midst of the children of Israel.


നിങ്ങൾ സീൻ മരുഭൂമിയിൽ കാദേശിലെ കലഹജലത്തിങ്കൽ യിസ്രായേൽമക്കളുടെ മദ്ധ്യേവെച്ചു എന്നോടു അകൃത്യം ചെയ്കകൊണ്ടും യിസ്രായേൽമക്കളുടെ മദ്ധ്യേവെച്ചു എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കായ്കകൊണ്ടുംതന്നേ.


×

Found Wrong Meaning for Hallow?

Name :

Email :

Details :×