Hammered

Show Usage

Pronunciation of Hammered  

   

English Meaning

  1. Shaped or worked with a metalworker's hammer and often showing the marks of these tools: a bowl of hammered brass.
  2. Slang Drunk or intoxicated.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Exodus 25:31

"You shall also make a lampstand of pure gold; the lampstand shall be of hammered work. Its shaft, its branches, its bowls, its ornamental knobs, and flowers shall be of one piece.


തങ്കംകൊണ്ടു ഒരു നിലവിളകൂ ഉണ്ടാക്കേണം. നിലവിളകൂ അടിപ്പുപണിയായിരിക്കേണം. അതിന്റെ ചുവടും തണ്ടും പുഷ്പപുടങ്ങളും മുട്ടുകളും പൂക്കളും അതിൽ നിന്നു തന്നേ ആയിരിക്കേണം.


2 Chronicles 9:15

And King Solomon made two hundred large shields of hammered gold; six hundred shekels of hammered gold went into each shield.


ശലോമോൻ രാജാവു പൊമ്പലകകൊണ്ടു ഇരുനൂറു വൻ പരിച ഉണ്ടാക്കി; ഔരോപരിചെക്കു അറുനൂറു ശേക്കെൽ പൊൻ പലക ചെലവായി.


Numbers 10:2

"Make two silver trumpets for yourself; you shall make them of hammered work; you shall use them for calling the congregation and for directing the movement of the camps.


വെള്ളികൊണ്ടു രണ്ടു കാഹളം ഉണ്ടാക്കുക; അടിപ്പു പണിയായി അവയെ ഉണ്ടാക്കേണം; അവ നിനക്കു സഭയെ വിളിച്ചുകൂട്ടുവാനും പാളയത്തെ പുറപ്പെടുവിപ്പാനും ഉതകേണം.


×

Found Wrong Meaning for Hammered?

Name :

Email :

Details :×