Hammered

Show Usage

Pronunciation of Hammered  

   

English Meaning

  1. Shaped or worked with a metalworker's hammer and often showing the marks of these tools: a bowl of hammered brass.
  2. Slang Drunk or intoxicated.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Numbers 16:38

The censers of these men who sinned against their own souls, let them be made into hammered plates as a covering for the altar. Because they presented them before the LORD, therefore they are holy; and they shall be a sign to the children of Israel."


പാപം ചെയ്തു തങ്ങൾക്കു ജീവനാശം വരുത്തിയ ഇവരുടെ ധൂപകലശങ്ങൾ യാഗപീഠം, പൊതിവാൻ അടിച്ചു തകിടാക്കണം; അതു യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുവന്നതിനാൽ വിശുദ്ധമാകുന്നു; യിസ്രായേൽമക്കൾക്കു അതു ഒരു അടയാളമായിരിക്കട്ടെ.


2 Chronicles 9:15

And King Solomon made two hundred large shields of hammered gold; six hundred shekels of hammered gold went into each shield.


ശലോമോൻ രാജാവു പൊമ്പലകകൊണ്ടു ഇരുനൂറു വൻ പരിച ഉണ്ടാക്കി; ഔരോപരിചെക്കു അറുനൂറു ശേക്കെൽ പൊൻ പലക ചെലവായി.


Exodus 25:36

Their knobs and their branches shall be of one piece; all of it shall be one hammered piece of pure gold.


അവയുടെ മുട്ടുകളും ശാഖകളും അതിൽനിന്നു തന്നേ ആയിരിക്കേണം; മുഴുവനും തങ്കം കൊണ്ടു ഒറ്റ അടിപ്പു പണി ആയിരിക്കേണം.


×

Found Wrong Meaning for Hammered?

Name :

Email :

Details :×