Hammered

Show Usage

Pronunciation of Hammered  

English Meaning

  1. Shaped or worked with a metalworker's hammer and often showing the marks of these tools: a bowl of hammered brass.
  2. Slang Drunk or intoxicated.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

2 Chronicles 9:15

And King Solomon made two hundred large shields of hammered gold; six hundred shekels of hammered gold went into each shield.


ശലോമോൻ രാജാവു പൊമ്പലകകൊണ്ടു ഇരുനൂറു വൻ പരിച ഉണ്ടാക്കി; ഔരോപരിചെക്കു അറുനൂറു ശേക്കെൽ പൊൻ പലക ചെലവായി.


Exodus 25:18

And you shall make two cherubim of gold; of hammered work you shall make them at the two ends of the mercy seat.


പൊന്നുകൊണ്ടു രണ്ടു കെരൂബുകളെ ഉണ്ടാക്കേണം; കൃപാസനത്തിന്റെ രണ്ടു അറ്റത്തും അടിപ്പുപണിയായി പൊന്നുകൊണ്ടു അവയെ ഉണ്ടാക്കേണം.


Exodus 25:31

"You shall also make a lampstand of pure gold; the lampstand shall be of hammered work. Its shaft, its branches, its bowls, its ornamental knobs, and flowers shall be of one piece.


തങ്കംകൊണ്ടു ഒരു നിലവിളകൂ ഉണ്ടാക്കേണം. നിലവിളകൂ അടിപ്പുപണിയായിരിക്കേണം. അതിന്റെ ചുവടും തണ്ടും പുഷ്പപുടങ്ങളും മുട്ടുകളും പൂക്കളും അതിൽ നിന്നു തന്നേ ആയിരിക്കേണം.


×

Found Wrong Meaning for Hammered?

Name :

Email :

Details :×