Hamstrung

Show Usage
   

English Meaning

  1. Restricted as if by being crippled with a hamstring.
  2. Simple past tense and past participle of hamstring.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

×
× പിൻതുടഞ്ഞരമ്പ്‌ മുറിച്ചു കളഞ്ഞ്‌ ഞൊണ്ടിയാക്കുക - Pinthudanjarampu Murichu Kalanju Njondiyaakkuka | Pinthudanjarampu Murichu Kalanju Njondiyakkuka
× പിന്‍തുട ഞരമ്പ്‌ മുറിച്ച്‌ ഞൊണ്ടിയാവുക - Pin‍thuda Njarampu Murichu Njondiyaavuka | Pin‍thuda Njarampu Murichu Njondiyavuka

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 Chronicles 18:4

David took from him one thousand chariots, seven thousand horsemen, and twenty thousand foot soldiers. Also David hamstrung all the chariot horses, except that he spared enough of them for one hundred chariots.


അവന്റെ വക ആയിരം രഥങ്ങളെയും ഏഴായിരം കുതിരപ്പടയാളികളെയും ഇരുപതിനായിരം കാലാളുകളെയും ദാവീദ് പിടിച്ചു; ദാവീദ് അവയിൽ നൂറു രഥകൂതിരകളെ വെച്ചുകൊണ്ടുശേഷം രഥകൂതിരകളെ ഒക്കെയും കുതിഞരമ്പു വെട്ടിക്കളഞ്ഞു.


Joshua 11:9

So Joshua did to them as the LORD had told him: he hamstrung their horses and burned their chariots with fire.


യഹോവ തന്നോടു കല്പിച്ചതുപോലെ യോശുവ അവരോടു ചെയ്തു: അവരുടെ കുതിരകളുടെ കുതിഞരമ്പു വെട്ടി രഥങ്ങൾ തീയിട്ടു ചുട്ടുകളഞ്ഞു.


2 Samuel 8:4

David took from him one thousand chariots, seven hundred horsemen, and twenty thousand foot soldiers. Also David hamstrung all the chariot horses, except that he spared enough of them for one hundred chariots.


അവന്റെ വക ആയിരത്തെഴുനൂറു കുതിരച്ചേവകരെയും ഇരുപതിനായിരം കാലാളുകളെയും ദാവീദ് പിടിച്ചു; രഥകൂതിരകളിൽ നൂറു മാത്രംവെച്ചുംകൊണ്ടു ശേഷം കുതിരകളെ ഒക്കെയും കുതിഞരമ്പു വെട്ടിക്കളഞ്ഞു.


×

Found Wrong Meaning for Hamstrung?

Name :

Email :

Details :×