Harlots

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of harlot.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Revelation 17:5

And on her forehead a name was written: MYSTERY, BABYLON THE GREAT, THE MOTHER OF harlots AND OF THE ABOMINATIONS OF THE EARTH.


മർമ്മം: മഹതിയാം ബാബിലോൻ ; വേശ്യമാരുടെയും മ്ളേച്ഛതകളുടെയും മാതാവു എന്നൊരു പേർ അവളുടെ നെറ്റിയിൽ എഴുതീട്ടുണ്ടു.


Matthew 21:32

For John came to you in the way of righteousness, and you did not believe him; but tax collectors and harlots believed him; and when you saw it, you did not afterward relent and believe him.


യോഹന്നാൻ നീതിമാർഗ്ഗം ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ടു നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നു: നിങ്ങൾ അവനെ വിശ്വസിച്ചില്ല; എന്നാൽ ചുങ്കക്കാരും വേശ്യമാരും അവനെ വിശ്വസിച്ചു; അതു കണ്ടിട്ടും നിങ്ങൾ അവനെ വിശ്വസിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം പിന്നത്തേതിൽ അനുതപിച്ചില്ല.


Matthew 21:31

Which of the two did the will of his father?" They said to Him, "The first." Jesus said to them, "Assuredly, I say to you that tax collectors and harlots enter the kingdom of God before you.


ഈ രണ്ടുപേരിൽ ആർ ആകുന്നു അപ്പന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്തതു? ഒന്നാമത്തവൻ എന്നു അവർ പറഞ്ഞു. യേശു അവരോടു പറഞ്ഞതു: ചുങ്കക്കാരും വേശ്യമാരും നിങ്ങൾക്കു മുമ്പായി ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നു എന്നു സത്യമായിട്ടു ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Harlots?

Name :

Email :

Details :×