Harlots

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of harlot.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Revelation 17:5

And on her forehead a name was written: MYSTERY, BABYLON THE GREAT, THE MOTHER OF harlots AND OF THE ABOMINATIONS OF THE EARTH.


മർമ്മം: മഹതിയാം ബാബിലോൻ ; വേശ്യമാരുടെയും മ്ളേച്ഛതകളുടെയും മാതാവു എന്നൊരു പേർ അവളുടെ നെറ്റിയിൽ എഴുതീട്ടുണ്ടു.


Matthew 21:31

Which of the two did the will of his father?" They said to Him, "The first." Jesus said to them, "Assuredly, I say to you that tax collectors and harlots enter the kingdom of God before you.


ഈ രണ്ടുപേരിൽ ആർ ആകുന്നു അപ്പന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്തതു? ഒന്നാമത്തവൻ എന്നു അവർ പറഞ്ഞു. യേശു അവരോടു പറഞ്ഞതു: ചുങ്കക്കാരും വേശ്യമാരും നിങ്ങൾക്കു മുമ്പായി ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നു എന്നു സത്യമായിട്ടു ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു.


1 Kings 22:38

Then someone washed the chariot at a pool in Samaria, and the dogs licked up his blood while the harlots bathed, according to the word of the LORD which He had spoken.


രഥം ശമര്യയിലെ കുളത്തിൽ കഴുകിയപ്പോൾ യഹോവ കല്പിച്ചിരുന്ന വചനപ്രകാരം നായ്ക്കൾ അവന്റെ രക്തം നക്കി; വേശ്യാസ്ത്രീകളും അവിടെ കുളിച്ചു.


×

Found Wrong Meaning for Harlots?

Name :

Email :

Details :×