Harmful

Show Usage

Pronunciation of Harmful  

   

English Meaning

Full of harm; injurious; hurtful; mischievous.

  1. Causing or capable of causing harm; injurious.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ദോഷകരമായ - Dhoshakaramaaya | Dhoshakaramaya
× വിഷ്വ - Vishva
× പാംശന - Paamshana | Pamshana
× കഷി - Kashi
× അനര്‍ത്ഥ - Anar‍ththa | Anar‍tha
× ഹാനികര - Haanikara | Hanikara
× ദോഷകരമായ - Dhoshakaramaaya | Dhoshakaramaya
× ഹാനികരമായ - Haanikaramaaya | Hanikaramaya

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

2 Kings 4:41

So he said, "Then bring some flour." And he put it into the pot, and said, "Serve it to the people, that they may eat." And there was nothing harmful in the pot.


അവർക്കും കുടിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. മാവു കൊണ്ടുവരുവിൻ എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു അതു കലത്തിൽ ഇട്ടു: ആളുകൾക്കു വിളമ്പികൊടുക്ക എന്നു പറഞ്ഞു. പിന്നെ ദൂഷ്യമായുള്ളതൊന്നും കലത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.


Joshua 23:15

Therefore it shall come to pass, that as all the good things have come upon you which the LORD your God promised you, so the LORD will bring upon you all harmful things, until He has destroyed you from this good land which the LORD your God has given you.


നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ നിങ്ങളോടു അരുളിച്ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാനന്മകളും നിങ്ങൾക്കു സംഭവിച്ചതുപോലെ തന്നേ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ നിങ്ങൾക്കു തന്നിരിക്കുന്ന ഈ നല്ലദേശത്തുനിന്നു നിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുംവരെ യഹോവ എല്ലാതിന്മകളും നിങ്ങളുടെമേൽ വരുത്തും.


Ezra 4:15

that search may be made in the book of the records of your fathers. And you will find in the book of the records and know that this city is a rebellious city, harmful to kings and provinces, and that they have incited sedition within the city in former times, for which cause this city was destroyed.


അവിടത്തെ പിതാക്കന്മാരുടെ വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ നോക്കിയാൽ ഈ പട്ടണം മത്സരവും രാജാക്കന്മാർക്കും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ഉപദ്രവവും ഉള്ള പട്ടണം എന്നും അതിൽ അവർ പുരാതനമേ കലഹം ഉണ്ടാക്കിയതിനാൽ ഈ പട്ടണം നശിച്ചുകിടക്കുന്നു എന്നും വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽനിന്നു അറിവാകും.


×

Found Wrong Meaning for Harmful?

Name :

Email :

Details :×