Harps

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of harp.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Ezekiel 26:13

I will put an end to the sound of your songs, and the sound of your harps shall be heard no more.


നിന്റെ പാട്ടുകളുടെ ഘോഷം ഞാൻ ഇല്ലാതാക്കും; നിന്റെ വീണകളുടെ നാദം ഇനി കേൾക്കയുമില്ല.


1 Kings 10:12

And the king made steps of the almug wood for the house of the LORD and for the king's house, also harps and stringed instruments for singers. There never again came such almug wood, nor has the like been seen to this day.


രാജാവു ചന്ദനംകൊണ്ടു യഹോവയുടെ ആലയത്തിന്നും രാജധാനിക്കും അഴികളും സംഗീതക്കാർക്കും കിന്നരങ്ങളും വീണകളും ഉണ്ടാക്കി; അങ്ങനെയുള്ള ചന്ദനമരം ഇന്നുവരെ വന്നിട്ടില്ല, കണ്ടിട്ടുമില്ല.


Psalms 137:2

We hung our harps Upon the willows in the midst of it.


അതിന്റെ നടുവിലെ അലരിവൃക്ഷങ്ങളിന്മേൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കിന്നരങ്ങളെ തൂക്കിയിട്ടു.


×

Found Wrong Meaning for Harps?

Name :

Email :

Details :×