English Meaning

  1. Plural form of hat.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

×
× [[hat]] എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - [[hat]] Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | [[hat]] Enna Padhathinte Bahuvachanam.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Exodus 29:9

And you shall gird them with sashes, Aaron and his sons, and put the hats on them. The priesthood shall be theirs for a perpetual statute. So you shall consecrate Aaron and his sons.


അഹരോന്റെയും പുത്രന്മാരുടെയും അരെക്കു നടുക്കെട്ടു കെട്ടി അവർക്കും തലപ്പാവു വെക്കേണം. പൌരോഹിത്യം അവർക്കും നിത്യാവകാശമായിരിക്കേണം. പിന്നെ നീ അഹരോന്നും അവന്റെ പുത്രന്മാർക്കും കരപൂരണം ചെയ്യേണം.


Exodus 28:40

"For Aaron's sons you shall make tunics, and you shall make sashes for them. And you shall make hats for them, for glory and beauty.


അഹരോന്റെ പുത്രന്മാർക്കും മഹത്വത്തിന്നും അലങ്കാരത്തിന്നുമായിട്ടു അങ്കി, നടുക്കെട്ടു, തലപ്പാവു എന്നിവ ഉണ്ടാക്കേണം.


Exodus 39:28

a turban of fine linen, exquisite hats of fine linen, short trousers of fine woven linen,


പഞ്ഞിനൂൽകൊണ്ടു മുടിയും പഞ്ഞിനൂൽകൊണ്ടു അലങ്കാരമുള്ള തലപ്പാവും പിരിച്ച പഞ്ഞിനൂൽകൊണ്ടു കാൽച്ചട്ടയും


×

Found Wrong Meaning for Hats?

Name :

Email :

Details :×