Healed

Show Usage

English Meaning

  1. Simple past tense and past participle of heal.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Matthew 15:30

Then great multitudes came to Him, having with them the lame, blind, mute, maimed, and many others; and they laid them down at Jesus' feet, and He healed them.


വളരെ പുരുഷാരം മുടന്തർ, കുരുടർ, ഊമർ, കൂനർ മുതലായ പലരെയും അവന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു അവന്റെ കാൽക്കൽ വെച്ചു; അവൻ അവരെ സൌഖ്യമാക്കി;


Leviticus 14:3

And the priest shall go out of the camp, and the priest shall examine him; and indeed, if the leprosy is healed in the leper,


പുരോഹിതൻ പാളയത്തിന്നു പുറത്തുചെല്ലേണം; കുഷ്ഠരോഗിയുടെ കുഷ്ഠം സുഖമായി എന്നു പുരോഹിതൻ കണ്ടാൽ ശുദ്ധീകരണം കഴിവാനുള്ളവന്നുവേണ്ടി ജീവനും ശുദ്ധിയുള്ള രണ്ടു പക്ഷി, ദേവദാരു, ചുവപ്പുനൂൽ, ഈ സോപ്പു എന്നിവയെ കൊണ്ടുവരുവാൻ കല്പിക്കേണം.


Hosea 11:3

"I taught Ephraim to walk, Taking them by their arms; But they did not know that I healed them.


ഞാൻ എഫ്രയീമിനെ നടപ്പാൻ ശീലിപ്പിച്ചു; ഞാൻ അവരെ എന്റെ ഭുജങ്ങളിൽ എടുത്തു; എങ്കിലും ഞാൻ അവരെ സൌഖ്യമാക്കി എന്നു അവർ അറിഞ്ഞില്ല.


×

Found Wrong Meaning for Healed?

Name :

Email :

Details :×