Healed

Show Usage

English Meaning

  1. Simple past tense and past participle of heal.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Leviticus 14:3

And the priest shall go out of the camp, and the priest shall examine him; and indeed, if the leprosy is healed in the leper,


പുരോഹിതൻ പാളയത്തിന്നു പുറത്തുചെല്ലേണം; കുഷ്ഠരോഗിയുടെ കുഷ്ഠം സുഖമായി എന്നു പുരോഹിതൻ കണ്ടാൽ ശുദ്ധീകരണം കഴിവാനുള്ളവന്നുവേണ്ടി ജീവനും ശുദ്ധിയുള്ള രണ്ടു പക്ഷി, ദേവദാരു, ചുവപ്പുനൂൽ, ഈ സോപ്പു എന്നിവയെ കൊണ്ടുവരുവാൻ കല്പിക്കേണം.


Luke 5:15

However, the report went around concerning Him all the more; and great multitudes came together to hear, and to be healed by Him of their infirmities.


എന്നാൽ അവനെക്കുറിച്ചുള്ള വർത്തമാനം അധികം പരന്നു. വളരെ പുരുഷാരം വചനം കേൾക്കേണ്ടതിന്നും കൂടി വന്നു.


Mark 5:29

Immediately the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of the affliction.


ഉടനെ യേശു തങ്കൽനിന്നു ശക്തി പുറപ്പെട്ടു എന്നു ഉള്ളിൽ അറിഞ്ഞിട്ടു പുരുഷാരത്തിൽ തിരിഞ്ഞു: എന്റെ വസ്ത്രം തൊട്ടതു ആർ എന്നു ചോദിച്ചു.


×

Found Wrong Meaning for Healed?

Name :

Email :

Details :×