Heaps

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of heap.
  2. A large amount.
  3. Third-person singular simple present indicative form of heap.
  4. Very much, a lot

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Psalms 39:6

Surely every man walks about like a shadow; Surely they busy themselves in vain; He heaps up riches, And does not know who will gather them.


മനുഷ്യരൊക്കെയും വെറും നിഴലായി നടക്കുന്നു നിശ്ചയം; അവർ വ്യർത്ഥമായി പരിശ്രമിക്കുന്നു നിശ്ചയം; അവൻ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു; ആർ അനുഭവിക്കും എന്നറിയുന്നില്ല.


Jeremiah 50:26

Come against her from the farthest border; Open her storehouses; Cast her up as heaps of ruins, And destroy her utterly; Let nothing of her be left.


സകലദിക്കുകളിലും നിന്നു അതിന്റെ നേരെ വന്നു അതിന്റെ കളപ്പുരകളെ തുറപ്പിൻ ; അതിനെ കറ്റപോലെ കൂമ്പാരം കൂട്ടുവിൻ ; അതിൽ ഒന്നും ശേഷിപ്പിക്കാതെ നിർമ്മൂലനാശം വരുത്തുവിൻ ;


2 Kings 19:25

"Did you not hear long ago How I made it, From ancient times that I formed it? Now I have brought it to pass, That you should be For crushing fortified cities into heaps of ruins.


ഞാൻ പണ്ടുപണ്ടേ അതിനെ ഉണ്ടാക്കി, പൂർവ്വകാലത്തു തന്നേ അതിനെ നിർമ്മിച്ചു എന്നു നീ കേട്ടിട്ടില്ലയോ? നീ ഉറപ്പുള്ള പട്ടണങ്ങളെ ശൂന്യക്കൂമ്പാരങ്ങളാക്കുവാൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ സംഗതി വരുത്തിയിരിക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Heaps?

Name :

Email :

Details :×