Heaps

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of heap.
  2. A large amount.
  3. Third-person singular simple present indicative form of heap.
  4. Very much, a lot

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Isaiah 37:26

"Did you not hear long ago How I made it, From ancient times that I formed it? Now I have brought it to pass, That you should be For crushing fortified cities into heaps of ruins.


ഞാൻ പണ്ടുപണ്ടേ അതിനെ ഉണ്ടാക്കി; പൂർവ്വകാലത്തു തന്നേ അതിനെ നിർമ്മിച്ചു എന്നു നീ കേട്ടിട്ടില്ലയോ? നീ ഉറപ്പുള്ള പട്ടണങ്ങളെ മുടിച്ചു ശൂന്യകൂമ്പാരങ്ങളാക്കുവാൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ സംഗതി വരുത്തിയിരിക്കുന്നു.


Micah 3:12

Therefore because of you Zion shall be plowed like a field, Jerusalem shall become heaps of ruins, And the mountain of the temple Like the bare hills of the forest.


അതുകൊണ്ടു നിങ്ങളുടെ നിമിത്തം സീയോനെ വയൽപോലെയും ഉഴും; യെരൂശലേം കലക്കുന്നുകളും ആലയത്തിന്റെ പർവ്വതം കാട്ടിലെ മേടുകൾ പോലെയും ആയ്തീരും.


Judges 15:16

Then Samson said: "With the jawbone of a donkey, heaps upon heaps, With the jawbone of a donkey I have slain a thousand men!"


കഴുതയുടെ താടിയെല്ലുകൊണ്ടു കുന്നു ഒന്നു, കുന്നു രണ്ടു; കഴുതയുടെ താടിയെല്ലുകൊണ്ടു ആയിരം പേരെ ഞാൻ സംഹരിച്ചു എന്നു ശിംശോൻ പറഞ്ഞു.


×

Found Wrong Meaning for Heaps?

Name :

Email :

Details :×