Heaps

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of heap.
  2. A large amount.
  3. Third-person singular simple present indicative form of heap.
  4. Very much, a lot

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Hosea 12:11

Though Gilead has idols--Surely they are vanity--Though they sacrifice bulls in Gilgal, Indeed their altars shall be heaps in the furrows of the field.


ഗിലെയാദ്യർ നീതികെട്ടവർ എങ്കിൽ അവർ വ്യർത്ഥരായ്തീരും; അവർ ഗില്ഗാലിൽ കാളകളെ ബലികഴിക്കുന്നു എങ്കിൽ, അവരുടെ ബിലപീ ങ്ങൾ വയലിലെ ഉഴച്ചാലുകളിൽ ഉള്ള കൽകൂമ്പാരങ്ങൾപോലെ ആകും.


Job 27:16

Though he heaps up silver like dust, And piles up clothing like clay--


അവൻ പൊടിപോലെ വെള്ളി സ്വരൂപിച്ചാലും മണ്ണുപോലെ വസ്ത്രം സമ്പാദിച്ചാലും


Judges 15:16

Then Samson said: "With the jawbone of a donkey, heaps upon heaps, With the jawbone of a donkey I have slain a thousand men!"


കഴുതയുടെ താടിയെല്ലുകൊണ്ടു കുന്നു ഒന്നു, കുന്നു രണ്ടു; കഴുതയുടെ താടിയെല്ലുകൊണ്ടു ആയിരം പേരെ ഞാൻ സംഹരിച്ചു എന്നു ശിംശോൻ പറഞ്ഞു.


×

Found Wrong Meaning for Heaps?

Name :

Email :

Details :×