Heard

Show Usage

Pronunciation of Heard  

   

English Meaning

  1. Simple past tense and past participle of hear.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

×
× hear എന്ന പദത്തിന്റെ ഭൂതകാലവും നാമവിശേഷണ രൂപവും - Hear Enna Padhaththinte Bhoothakaalavum Naamavisheshana Roopavum | Hear Enna Padhathinte Bhoothakalavum Namavisheshana Roopavum

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

John 15:15

No longer do I call you servants, for a servant does not know what his master is doing; but I have called you friends, for all things that I heard from My Father I have made known to you.


യജമാനൻ ചെയ്യുന്നതു ദാസൻ അറിയായ്കകൊണ്ടു ഞാൻ നിങ്ങളെ ദാസന്മാർ എന്നു ഇനി പറയുന്നില്ല; ഞാൻ എന്റെ പിതാവിനോടു കേട്ടതു എല്ലാം നിങ്ങളോടു അറിയിച്ചതു കൊണ്ടു നിങ്ങളെ സ്നേഹിതന്മാർ എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.


Genesis 29:33

Then she conceived again and bore a son, and said, "Because the LORD has heard that I am unloved, He has therefore given me this son also." And she called his name Simeon.


അവൾ പിന്നെയും ഗർഭംധരിച്ചു ഒരു മകനെ പ്രസവിച്ചു: ഞാൻ അനിഷ ്ടഎന്നു യഹോവ കേട്ടതുകൊണ്ടു ഇവനെയും എനിക്കു തന്നു എന്നു പറഞ്ഞു അവന്നു ശിമെയോൻ എന്നു പേരിട്ടു.


Exodus 23:13

"And in all that I have said to you, be circumspect and make no mention of the name of other gods, nor let it be heard from your mouth.


ഞാൻ നിങ്ങളോടു കല്പിച്ച എല്ലാറ്റിലും സൂക്ഷ്മതയോടിരിപ്പിൻ ; അന്യ ദൈവങ്ങളുടെ നാമം കീർത്തിക്കരുതു; അതു നിന്റെ വായിൽനിന്നു കേൾക്കയും അരുതു.


×

Found Wrong Meaning for Heard?

Name :

Email :

Details :×