Hears

Show Usage

English Meaning

  1. Third-person singular simple present indicative form of hear.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Proverbs 18:13

He who answers a matter before he hears it, It is folly and shame to him.


കേൾക്കുംമുമ്പെ ഉത്തരം പറയുന്നവന്നു അതു ഭോഷത്വവും ലജ്ജയും ആയ്തീരുന്നു.


John 18:37

Pilate therefore said to Him, "Are You a king then?" Jesus answered, "You say rightly that I am a king. For this cause I was born, and for this cause I have come into the world, that I should bear witness to the truth. Everyone who is of the truth hears My voice."


പീലാത്തൊസ് അവനോടു: എന്നാൽ നീ രാജാവു തന്നേയല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞതിന്നു യേശു: നീ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ രാജാവുതന്നേ; സത്യത്തിന്നു സാക്ഷിനിൽക്കേണ്ടതിന്നു ഞാൻ ജനിച്ചു അതിന്നായി ലോകത്തിൽ വന്നുമിരിക്കുന്നു; സത്യതല്പരനായവൻ എല്ലാം എന്റെ വാക്കുകേൾക്കുന്നു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.


Psalms 97:8

Zion hears and is glad, And the daughters of Judah rejoice Because of Your judgments, O LORD.


സീയോൻ കേട്ടു സന്തോഷിക്കുന്നു; യഹോവേ, നിന്റെ ന്യായവിധികൾ ഹേതുവായി യെഹൂദാപുത്രിമാർ ഘോഷിച്ചാനന്ദിക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Hears?

Name :

Email :

Details :×