Heifer

Show Usage

Pronunciation of Heifer  

   

English Meaning

A young cow.

  1. A young cow, especially one that has not yet given birth to a calf.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം പ്രസവിച്ചതോ പ്രസവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതോ ആയ ചെറിയ പശു - Oru Praavashyam Maathram Prasavichatho Prasavichittillaaththatho Aaya Cheriya Pashu | Oru Pravashyam Mathram Prasavichatho Prasavichittillathatho aya Cheriya Pashu
× പൈക്കിടാവ് - Paikkidaavu | Paikkidavu

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Numbers 19:10

And the one who gathers the ashes of the heifer shall wash his clothes, and be unclean until evening. It shall be a statute forever to the children of Israel and to the stranger who dwells among them.


പശുക്കിടാവിന്റെ ഭസ്മം വാരിയവനും വസ്ത്രം അലക്കി സന്ധ്യവരെ അശുദ്ധനായിരിക്കേണം; യിസ്രായേൽമക്കൾക്കും അവരുടെ ഇടയിൽ വന്നു പാർക്കുംന്ന പരദേശിക്കും ഇതു എന്നേക്കുമുള്ള ചട്ടം ആയിരിക്കേണം.


1 Samuel 16:2

And Samuel said, "How can I go? If Saul hears it, he will kill me." But the LORD said, "Take a heifer with you, and say, "I have come to sacrifice to the LORD.'


അതിന്നു ശമൂവേൽ: ഞാൻ എങ്ങനെ പോകും? ശൗൽ കേട്ടാൽ എന്നെ കൊല്ലും എന്നു പറഞ്ഞു. എന്നാറെ യഹോവ: നീ ഒരു പശുക്കിടാവിനെയും കൊണ്ടുചെന്നു: ഞാൻ യഹോവേക്കു യാഗം കഴിപ്പാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു പറക.


Hosea 10:11

Ephraim is a trained heifer That loves to thresh grain; But I harnessed her fair neck, I will make Ephraim pull a plow. Judah shall plow; Jacob shall break his clods."


എഫ്രയീം മരുക്കമുള്ളതും ധാന്യം മെതിപ്പാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതുമായ പശുക്കിടാവു ആകുന്നു; ഞാൻ അതിന്റെ ഭംഗിയുള്ള കഴുത്തിൽ നുകം വേക്കും; ഞാൻ എഫ്രയീമിനെ നുകത്തിൽ പിണെക്കും; യെഹൂദാ ഉഴുകയും യാക്കോബ് കട്ട ഉടെക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടിവരും.


×

Found Wrong Meaning for Heifer?

Name :

Email :

Details :×