Heifer

Show Usage

Pronunciation of Heifer  

   

English Meaning

A young cow.

  1. A young cow, especially one that has not yet given birth to a calf.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം പ്രസവിച്ചതോ പ്രസവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതോ ആയ ചെറിയ പശു - Oru Praavashyam Maathram Prasavichatho Prasavichittillaaththatho Aaya Cheriya Pashu | Oru Pravashyam Mathram Prasavichatho Prasavichittillathatho aya Cheriya Pashu
× പൈക്കിടാവ് - Paikkidaavu | Paikkidavu

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Deuteronomy 21:4

The elders of that city shall bring the heifer down to a valley with flowing water, which is neither plowed nor sown, and they shall break the heifer's neck there in the valley.


ആ പട്ടണത്തിലെ മൂപ്പന്മാർ ഉഴവും വിതയും ഇല്ലാത്തതും നിരൊഴുകൂള്ളതുമായ ഒരു താഴ്വരയിൽ പശുക്കിടാവിനെ കൊണ്ടുചെന്നു അവിടെവെച്ചു പശുക്കിടാവിന്റെ കഴുത്തു ഒടിച്ചുകളയേണം.


Numbers 19:17

"And for an unclean person they shall take some of the ashes of the heifer burnt for purification from sin, and running water shall be put on them in a vessel.


അശുദ്ധനായിത്തീരുന്നവന്നുവേണ്ടി പാപയാഗം ചുട്ട ഭസ്മം എടുത്തു ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ടു അതിൽ ഉറവു വെള്ളം ഒഴിക്കേണം.


Numbers 19:5

Then the heifer shall be burned in his sight: its hide, its flesh, its blood, and its offal shall be burned.


അതിന്റെ ശേഷം പശുക്കിടാവിനെ അവൻ കാൺകെ ചുട്ടു ഭസ്മീകരിക്കേണം; അതിന്റെ തോലും മാംസവും രക്തവും ചാണകവും കൂടെ ചുടേണം.


×

Found Wrong Meaning for Heifer?

Name :

Email :

Details :×