Heifer

Show Usage

Pronunciation of Heifer  

   

English Meaning

A young cow.

  1. A young cow, especially one that has not yet given birth to a calf.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× പൈക്കിടാവ് - Paikkidaavu | Paikkidavu
× ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം പ്രസവിച്ചതോ പ്രസവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതോ ആയ ചെറിയ പശു - Oru Praavashyam Maathram Prasavichatho Prasavichittillaaththatho Aaya Cheriya Pashu | Oru Pravashyam Mathram Prasavichatho Prasavichittillathatho aya Cheriya Pashu

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Hosea 10:11

Ephraim is a trained heifer That loves to thresh grain; But I harnessed her fair neck, I will make Ephraim pull a plow. Judah shall plow; Jacob shall break his clods."


എഫ്രയീം മരുക്കമുള്ളതും ധാന്യം മെതിപ്പാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതുമായ പശുക്കിടാവു ആകുന്നു; ഞാൻ അതിന്റെ ഭംഗിയുള്ള കഴുത്തിൽ നുകം വേക്കും; ഞാൻ എഫ്രയീമിനെ നുകത്തിൽ പിണെക്കും; യെഹൂദാ ഉഴുകയും യാക്കോബ് കട്ട ഉടെക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടിവരും.


Numbers 19:5

Then the heifer shall be burned in his sight: its hide, its flesh, its blood, and its offal shall be burned.


അതിന്റെ ശേഷം പശുക്കിടാവിനെ അവൻ കാൺകെ ചുട്ടു ഭസ്മീകരിക്കേണം; അതിന്റെ തോലും മാംസവും രക്തവും ചാണകവും കൂടെ ചുടേണം.


Numbers 19:10

And the one who gathers the ashes of the heifer shall wash his clothes, and be unclean until evening. It shall be a statute forever to the children of Israel and to the stranger who dwells among them.


പശുക്കിടാവിന്റെ ഭസ്മം വാരിയവനും വസ്ത്രം അലക്കി സന്ധ്യവരെ അശുദ്ധനായിരിക്കേണം; യിസ്രായേൽമക്കൾക്കും അവരുടെ ഇടയിൽ വന്നു പാർക്കുംന്ന പരദേശിക്കും ഇതു എന്നേക്കുമുള്ള ചട്ടം ആയിരിക്കേണം.


×

Found Wrong Meaning for Heifer?

Name :

Email :

Details :×