Heifer

Show Usage

Pronunciation of Heifer  

   

English Meaning

A young cow.

  1. A young cow, especially one that has not yet given birth to a calf.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× പൈക്കിടാവ് - Paikkidaavu | Paikkidavu
× ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം പ്രസവിച്ചതോ പ്രസവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതോ ആയ ചെറിയ പശു - Oru Praavashyam Maathram Prasavichatho Prasavichittillaaththatho Aaya Cheriya Pashu | Oru Pravashyam Mathram Prasavichatho Prasavichittillathatho aya Cheriya Pashu

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Numbers 19:10

And the one who gathers the ashes of the heifer shall wash his clothes, and be unclean until evening. It shall be a statute forever to the children of Israel and to the stranger who dwells among them.


പശുക്കിടാവിന്റെ ഭസ്മം വാരിയവനും വസ്ത്രം അലക്കി സന്ധ്യവരെ അശുദ്ധനായിരിക്കേണം; യിസ്രായേൽമക്കൾക്കും അവരുടെ ഇടയിൽ വന്നു പാർക്കുംന്ന പരദേശിക്കും ഇതു എന്നേക്കുമുള്ള ചട്ടം ആയിരിക്കേണം.


Hosea 10:11

Ephraim is a trained heifer That loves to thresh grain; But I harnessed her fair neck, I will make Ephraim pull a plow. Judah shall plow; Jacob shall break his clods."


എഫ്രയീം മരുക്കമുള്ളതും ധാന്യം മെതിപ്പാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതുമായ പശുക്കിടാവു ആകുന്നു; ഞാൻ അതിന്റെ ഭംഗിയുള്ള കഴുത്തിൽ നുകം വേക്കും; ഞാൻ എഫ്രയീമിനെ നുകത്തിൽ പിണെക്കും; യെഹൂദാ ഉഴുകയും യാക്കോബ് കട്ട ഉടെക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടിവരും.


Deuteronomy 21:6

And all the elders of that city nearest to the slain man shall wash their hands over the heifer whose neck was broken in the valley.


കൊല്ലപ്പെട്ടവന്നു അടുത്ത പട്ടണത്തിലെ മൂപ്പന്മാർ എല്ലാവരും താഴ്വരയിൽവെച്ചു കഴുത്തൊടിച്ച പശുക്കിടാവിന്മേൽ തങ്ങളുടെ കൈ കഴുകി:


×

Found Wrong Meaning for Heifer?

Name :

Email :

Details :×