Heights

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of height.
  2. A general term for a neighborhood or other development built on a hill or mountain.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Numbers 21:28

"For fire went out from Heshbon, A flame from the city of Sihon; It consumed Ar of Moab, The lords of the heights of the Arnon.


ഹെശ്ബോനിൽനിന്നു തീയും സീഹോന്റെ നഗരത്തിൽനിന്നു ജ്വാലയും പുറപ്പെട്ടു, മോവാബിലെ ആരിനെയും അർന്നോൻ തീരത്തെ ഗിരിനിവാസികളെയും ദഹിപ്പിച്ചു.


Ezekiel 36:2

Thus says the Lord GOD: "Because the enemy has said of you, "Aha! The ancient heights have become our possession,


യഹോവയായ കർത്താവു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: ശത്രു നിങ്ങളെക്കുറിച്ചു: നന്നായി; പുരാതനഗിരികൾ ഞങ്ങൾക്കു കൈവശം ആയിരിക്കുന്നു എന്നു പറയുന്നു.


Isaiah 14:14

I will ascend above the heights of the clouds, I will be like the Most High.'


ഞാൻ മേഘോന്നതങ്ങൾക്കു മീതെ കയറും; ഞാൻ അത്യുന്നതനോടു സമനാകും” എന്നല്ലോ നീ ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞതു.


×

Found Wrong Meaning for Heights?

Name :

Email :

Details :×