Heights

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of height.
  2. A general term for a neighborhood or other development built on a hill or mountain.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Numbers 21:28

"For fire went out from Heshbon, A flame from the city of Sihon; It consumed Ar of Moab, The lords of the heights of the Arnon.


ഹെശ്ബോനിൽനിന്നു തീയും സീഹോന്റെ നഗരത്തിൽനിന്നു ജ്വാലയും പുറപ്പെട്ടു, മോവാബിലെ ആരിനെയും അർന്നോൻ തീരത്തെ ഗിരിനിവാസികളെയും ദഹിപ്പിച്ചു.


Joshua 11:2

and to the kings who were from the north, in the mountains, in the plain south of Chinneroth, in the lowland, and in the heights of Dor on the west,


വടക്കു മലൻ പ്രദേശത്തും കിന്നെരോത്തിന്നു തെക്കു സമഭൂമിയിലും താഴ്വീതിയിലും പടിഞ്ഞാറു ദോർമേടുകളിലും ഉള്ള രാജാക്കന്മാരുടെ അടുക്കലും


Jeremiah 4:11

At that time it will be said To this people and to Jerusalem, "A dry wind of the desolate heights blows in the wilderness Toward the daughter of My people--Not to fan or to cleanse--


ആ കാലത്തു ഈ ജനത്തോടും യെരൂശലേമിനോടും പറവാനുള്ളതെന്തെന്നാൽ: മരുഭൂമിയിലെ മൊട്ടക്കുന്നുകളിൽനിന്നു ഒരു ഉഷ്ണക്കാറ്റു പേറ്റുവാനല്ല കൊഴിപ്പാനുമല്ല എന്റെ ജനത്തിന്റെ പുത്രിക്കു നേരെ ഊതും.


×

Found Wrong Meaning for Heights?

Name :

Email :

Details :×