Heights

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of height.
  2. A general term for a neighborhood or other development built on a hill or mountain.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Deuteronomy 32:13

"He made him ride in the heights of the earth, That he might eat the produce of the fields; He made him draw honey from the rock, And oil from the flinty rock;


അവൻ ഭൂമിയുടെ ഉന്നതങ്ങളിൽ അവനെ വാഹനമേറ്റി; നിലത്തെ അനുഭവംകൊണ്ടു അവൻ ഉപജീവിച്ചു. അവനെ പാറയിൽനിന്നു തേനും തീക്കല്ലിൽനിന്നു എണ്ണയും കുടിപ്പിച്ചു.


Joshua 11:2

and to the kings who were from the north, in the mountains, in the plain south of Chinneroth, in the lowland, and in the heights of Dor on the west,


വടക്കു മലൻ പ്രദേശത്തും കിന്നെരോത്തിന്നു തെക്കു സമഭൂമിയിലും താഴ്വീതിയിലും പടിഞ്ഞാറു ദോർമേടുകളിലും ഉള്ള രാജാക്കന്മാരുടെ അടുക്കലും


Isaiah 14:14

I will ascend above the heights of the clouds, I will be like the Most High.'


ഞാൻ മേഘോന്നതങ്ങൾക്കു മീതെ കയറും; ഞാൻ അത്യുന്നതനോടു സമനാകും” എന്നല്ലോ നീ ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞതു.


×

Found Wrong Meaning for Heights?

Name :

Email :

Details :×