Higher

Show Usage
   

English Meaning

  1. comparative form of high: more high
  2. comparative form of high: more high

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× high എന്ന പദത്തിന്റെ താരതമ്യ രൂപം : കൂടുതൽ high. - High Enna Padhaththinte Thaarathamya Roopam : Kooduthal High. | High Enna Padhathinte Tharathamya Roopam : Kooduthal High.
×
× ഉന്നതതരമായ - Unnathatharamaaya | Unnathatharamaya

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Daniel 8:3

Then I lifted my eyes and saw, and there, standing beside the river, was a ram which had two horns, and the two horns were high; but one was higher than the other, and the higher one came up last.


ഞാൻ തലപൊക്കിയപ്പോൾ, രണ്ടു കൊമ്പുള്ള ഒരു ആട്ടുകൊറ്റൻ നദീതീരത്തു നിലക്കുന്നതു കണ്ടു; ആ കൊമ്പുകൾ നീണ്ടവയായിരുന്നു; ഒന്നു മറ്റേതിനെക്കാൾ അധികം നീണ്ടതു; അധികം നീണ്ടതു ഒടുക്കം മുളെച്ചുവന്നതായിരുന്നു.


Ecclesiastes 5:8

If you see the oppression of the poor, and the violent perversion of justice and righteousness in a province, do not marvel at the matter; for high official watches over high official, and higher officials are over them.


ഒരു സംസ്ഥാനത്തു ദരിദ്രനെ പീഡിപ്പിക്കുന്നതും നീതിയും ന്യായവും എടുത്തുകളയുന്നതും കണ്ടാൽ നീ വിസ്മയിച്ചുപോകരുതു; ഉന്നതന്നു മീതെ ഒരു ഉന്നതനും അവർക്കുംമീതെ അത്യുന്നതനും ജാഗരിക്കുന്നു.


Numbers 24:7

He shall pour water from his buckets, And his seed shall be in many waters. "His king shall be higher than Agag, And his kingdom shall be exalted.


അവന്റെ തൊട്ടികളിൽനിന്നു വെള്ളം ഒഴുകുന്നു; അവന്റെ വിത്തിന്നു വെള്ളം ധാരാളം; അവന്റെ അരചൻ ആഗാഗിലും ശ്രേഷ്ഠൻ ; അവന്റെ രാജത്വം ഉന്നതം തന്നേ.


×

Found Wrong Meaning for Higher?

Name :

Email :

Details :×