Higher

Show Usage
   

English Meaning

  1. comparative form of high: more high
  2. comparative form of high: more high

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ഉന്നതതരമായ - Unnathatharamaaya | Unnathatharamaya
×
× high എന്ന പദത്തിന്റെ താരതമ്യ രൂപം : കൂടുതൽ high. - High Enna Padhaththinte Thaarathamya Roopam : Kooduthal High. | High Enna Padhathinte Tharathamya Roopam : Kooduthal High.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Job 11:8

They are higher than heaven--what can you do? Deeper than Sheol--what can you know?


അതു ആകാശത്തോളം ഉയരമുള്ളതു; നീ എന്തു ചെയ്യും; അതു പാതാളത്തെക്കാൾ അഗാധമായതു; നിനക്കെന്തറിയാം?


Daniel 8:3

Then I lifted my eyes and saw, and there, standing beside the river, was a ram which had two horns, and the two horns were high; but one was higher than the other, and the higher one came up last.


ഞാൻ തലപൊക്കിയപ്പോൾ, രണ്ടു കൊമ്പുള്ള ഒരു ആട്ടുകൊറ്റൻ നദീതീരത്തു നിലക്കുന്നതു കണ്ടു; ആ കൊമ്പുകൾ നീണ്ടവയായിരുന്നു; ഒന്നു മറ്റേതിനെക്കാൾ അധികം നീണ്ടതു; അധികം നീണ്ടതു ഒടുക്കം മുളെച്ചുവന്നതായിരുന്നു.


Ecclesiastes 5:8

If you see the oppression of the poor, and the violent perversion of justice and righteousness in a province, do not marvel at the matter; for high official watches over high official, and higher officials are over them.


ഒരു സംസ്ഥാനത്തു ദരിദ്രനെ പീഡിപ്പിക്കുന്നതും നീതിയും ന്യായവും എടുത്തുകളയുന്നതും കണ്ടാൽ നീ വിസ്മയിച്ചുപോകരുതു; ഉന്നതന്നു മീതെ ഒരു ഉന്നതനും അവർക്കുംമീതെ അത്യുന്നതനും ജാഗരിക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Higher?

Name :

Email :

Details :×