Higher

Show Usage
   

English Meaning

  1. comparative form of high: more high
  2. comparative form of high: more high

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ഉന്നതതരമായ - Unnathatharamaaya | Unnathatharamaya
×
× high എന്ന പദത്തിന്റെ താരതമ്യ രൂപം : കൂടുതൽ high. - High Enna Padhaththinte Thaarathamya Roopam : Kooduthal High. | High Enna Padhathinte Tharathamya Roopam : Kooduthal High.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Daniel 8:3

Then I lifted my eyes and saw, and there, standing beside the river, was a ram which had two horns, and the two horns were high; but one was higher than the other, and the higher one came up last.


ഞാൻ തലപൊക്കിയപ്പോൾ, രണ്ടു കൊമ്പുള്ള ഒരു ആട്ടുകൊറ്റൻ നദീതീരത്തു നിലക്കുന്നതു കണ്ടു; ആ കൊമ്പുകൾ നീണ്ടവയായിരുന്നു; ഒന്നു മറ്റേതിനെക്കാൾ അധികം നീണ്ടതു; അധികം നീണ്ടതു ഒടുക്കം മുളെച്ചുവന്നതായിരുന്നു.


Deuteronomy 28:43

"The alien who is among you shall rise higher and higher above you, and you shall come down lower and lower.


നിന്റെ ഇടയിലുള്ള പരദേശി നിനക്കു മീതെ ഉയർന്നുയർന്നു വരും; നീയോ താണുതാണുപോകും.


Psalms 61:2

From the end of the earth I will cry to You, When my heart is overwhelmed; Lead me to the rock that is higher than I.


എന്റെ ഹൃദയം ക്ഷീണിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തുനിന്നു നിന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും; എനിക്കു അത്യുന്നതമായ പാറയിങ്കലേക്കു എന്നെ നടത്തേണമേ.


×

Found Wrong Meaning for Higher?

Name :

Email :

Details :×