Highways

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of highway.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Matthew 22:10

So those servants went out into the highways and gathered together all whom they found, both bad and good. And the wedding hall was filled with guests.


ആ ദാസന്മാർ പെരുവഴികളിൽ പോയി, കണ്ട ദുഷ്ടന്മാരെയും നല്ലവരെയും എല്ലാം കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു; കല്യാണശാല വിരുന്നുകാരെക്കൊണ്ടു നിറഞ്ഞു.


Luke 14:23

Then the master said to the servant, "Go out into the highways and hedges, and compel them to come in, that my house may be filled.


യജമാനൻ ദാസനോടു: നീ പെരുവഴികളിലും വേലികൾക്കരികെയും പോയി, എന്റെ വീടുനിറയേണ്ടതിന്നു കണ്ടവരെ അകത്തുവരുവാൻ നിർബ്ബന്ധിക്ക.


Isaiah 33:8

The highways lie waste, The traveling man ceases. He has broken the covenant, He has despised the cities, He regards no man.


പെരുവഴികൾ ശൂന്യമായ്ക്കിടക്കുന്നു; വഴി പോക്കർ ഇല്ലാതെയായിരിക്കുന്നു; അവൻ ഉടമ്പടി ലംഘിച്ചു, പട്ടണങ്ങളെ നിന്ദിച്ചു: ഒരു മനുഷ്യനെയും അവൻ ആദരിക്കുന്നില്ല.


×

Found Wrong Meaning for Highways?

Name :

Email :

Details :×