Holes

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of hole.
  2. Third-person singular simple present indicative form of hole.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Luke 9:58

And Jesus said to him, "Foxes have holes and birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay His head."


യേശു അവനോടു: കുറുനരികൾക്കു കുഴിയും ആകാശത്തിലെ പറവജാതിക്കു കൂടും ഉണ്ടു; മനുഷ്യപുത്രന്നോ തല ചായിപ്പാൻ സ്ഥലമില്ല എന്നു പറഞ്ഞു.


Isaiah 2:19

They shall go into the holes of the rocks, And into the caves of the earth, From the terror of the LORD And the glory of His majesty, When He arises to shake the earth mightily.


യഹോവ ഭൂമിയെ നടുക്കുവാൻ എഴുന്നേലക്കുമ്പോൾ അവർ അവന്റെ ഭയങ്കരത്വം നിമിത്തവും അവന്റെ മഹിമയുടെ പ്രഭനിമിത്തവും പാറകളുടെ ഗുഹകളിലും മണ്ണിലെ പോതുകളിലും കടക്കും.


1 Samuel 14:11

So both of them showed themselves to the garrison of the Philistines. And the Philistines said, "Look, the Hebrews are coming out of the holes where they have hidden."


ഇങ്ങനെ അവർ ഇരുവരും ഫെലിസ്ത്യരുടെ പട്ടാളത്തിന്നു തങ്ങളെത്തന്നേ കാണിച്ചപ്പോൾ: ഇതാ, എബ്രായർ ഒളിച്ചിരുന്ന പൊത്തുകളിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു വരുന്നു എന്നു ഫെലിസ്ത്യർ പറഞ്ഞു.


×

Found Wrong Meaning for Holes?

Name :

Email :

Details :×