Holes

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of hole.
  2. Third-person singular simple present indicative form of hole.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Jeremiah 16:16

"Behold, I will send for many fishermen," says the LORD, "and they shall fish them; and afterward I will send for many hunters, and they shall hunt them from every mountain and every hill, and out of the holes of the rocks.


ഇതാ, ഞാൻ അനേകം മീൻ പിടിക്കാരെ വരുത്തും; അവർ അവരെ പിടിക്കും; അതിന്റെ ശേഷം ഞാൻ അനേകം നായാട്ടുകാരെ വരുത്തും; അവർ അവരെ എല്ലാമലയിലും നിന്നും എല്ലാ കുന്നിലും നിന്നും പാറപ്പിളർപ്പുകളിൽനിന്നും നായാടിപ്പിടിക്കും എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു.


Micah 7:17

They shall lick the dust like a serpent; They shall crawl from their holes like snakes of the earth. They shall be afraid of the LORD our God, And shall fear because of You.


അവർ പാമ്പുപോലെ പൊടിനക്കും; നിലത്തെ ഇഴജാതിപോലെ തങ്ങളുടെ ഗുഹകളിൽനിന്നു വിറെച്ചുംകൊണ്ടു വരും; അവർ പേടിച്ചുംകൊണ്ടു നമ്മുടെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ അടുക്കൽ വരികയും നിന്നെ ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്യും.


Luke 9:58

And Jesus said to him, "Foxes have holes and birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay His head."


യേശു അവനോടു: കുറുനരികൾക്കു കുഴിയും ആകാശത്തിലെ പറവജാതിക്കു കൂടും ഉണ്ടു; മനുഷ്യപുത്രന്നോ തല ചായിപ്പാൻ സ്ഥലമില്ല എന്നു പറഞ്ഞു.


×

Found Wrong Meaning for Holes?

Name :

Email :

Details :×