Holes

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of hole.
  2. Third-person singular simple present indicative form of hole.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Luke 9:58

And Jesus said to him, "Foxes have holes and birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay His head."


യേശു അവനോടു: കുറുനരികൾക്കു കുഴിയും ആകാശത്തിലെ പറവജാതിക്കു കൂടും ഉണ്ടു; മനുഷ്യപുത്രന്നോ തല ചായിപ്പാൻ സ്ഥലമില്ല എന്നു പറഞ്ഞു.


Isaiah 2:19

They shall go into the holes of the rocks, And into the caves of the earth, From the terror of the LORD And the glory of His majesty, When He arises to shake the earth mightily.


യഹോവ ഭൂമിയെ നടുക്കുവാൻ എഴുന്നേലക്കുമ്പോൾ അവർ അവന്റെ ഭയങ്കരത്വം നിമിത്തവും അവന്റെ മഹിമയുടെ പ്രഭനിമിത്തവും പാറകളുടെ ഗുഹകളിലും മണ്ണിലെ പോതുകളിലും കടക്കും.


Micah 7:17

They shall lick the dust like a serpent; They shall crawl from their holes like snakes of the earth. They shall be afraid of the LORD our God, And shall fear because of You.


അവർ പാമ്പുപോലെ പൊടിനക്കും; നിലത്തെ ഇഴജാതിപോലെ തങ്ങളുടെ ഗുഹകളിൽനിന്നു വിറെച്ചുംകൊണ്ടു വരും; അവർ പേടിച്ചുംകൊണ്ടു നമ്മുടെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ അടുക്കൽ വരികയും നിന്നെ ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്യും.


×

Found Wrong Meaning for Holes?

Name :

Email :

Details :×