Holes

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of hole.
  2. Third-person singular simple present indicative form of hole.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Luke 9:58

And Jesus said to him, "Foxes have holes and birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay His head."


യേശു അവനോടു: കുറുനരികൾക്കു കുഴിയും ആകാശത്തിലെ പറവജാതിക്കു കൂടും ഉണ്ടു; മനുഷ്യപുത്രന്നോ തല ചായിപ്പാൻ സ്ഥലമില്ല എന്നു പറഞ്ഞു.


Jeremiah 16:16

"Behold, I will send for many fishermen," says the LORD, "and they shall fish them; and afterward I will send for many hunters, and they shall hunt them from every mountain and every hill, and out of the holes of the rocks.


ഇതാ, ഞാൻ അനേകം മീൻ പിടിക്കാരെ വരുത്തും; അവർ അവരെ പിടിക്കും; അതിന്റെ ശേഷം ഞാൻ അനേകം നായാട്ടുകാരെ വരുത്തും; അവർ അവരെ എല്ലാമലയിലും നിന്നും എല്ലാ കുന്നിലും നിന്നും പാറപ്പിളർപ്പുകളിൽനിന്നും നായാടിപ്പിടിക്കും എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു.


Isaiah 2:19

They shall go into the holes of the rocks, And into the caves of the earth, From the terror of the LORD And the glory of His majesty, When He arises to shake the earth mightily.


യഹോവ ഭൂമിയെ നടുക്കുവാൻ എഴുന്നേലക്കുമ്പോൾ അവർ അവന്റെ ഭയങ്കരത്വം നിമിത്തവും അവന്റെ മഹിമയുടെ പ്രഭനിമിത്തവും പാറകളുടെ ഗുഹകളിലും മണ്ണിലെ പോതുകളിലും കടക്കും.


×

Found Wrong Meaning for Holes?

Name :

Email :

Details :×