Hooks

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of hook.
  2. Third-person singular simple present indicative form of hook.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Ezekiel 29:4

But I will put hooks in your jaws, And cause the fish of your rivers to stick to your scales; I will bring you up out of the midst of your rivers, And all the fish in your rivers will stick to your scales.


ഞാൻ നിന്റെ ചെകിളയിൽ ചൂണ്ടൽ കൊളുത്തി നിന്റെ നദികളിലെ മത്സ്യങ്ങളെ നിന്റെ ചെതുമ്പലിൽ പറ്റുമാറാക്കി നിന്നെ നിന്റെ നദികളുടെ നടുവിൽനിന്നു വലിച്ചുകയറ്റും; നിന്റെ നദികളിലെ മത്സ്യം ഒക്കെയും നിന്റെ ചെതുമ്പലിൽ പറ്റിയിരിക്കും.


Exodus 27:10

And its twenty pillars and their twenty sockets shall be bronze. The hooks of the pillars and their bands shall be silver.


അതിന്റെ ഇരുപതു തൂണും അവയുടെ ഇരുപതു ചുവടും താമ്രംകൊണ്ടും തൂണുകളുടെ കൊളുത്തും മേൽചുറ്റുപടികളും വെള്ളികൊണ്ടും ആയിരിക്കേണം.


Exodus 38:17

The sockets for the pillars were bronze, the hooks of the pillars and their bands were silver, and the overlay of their capitals was silver; and all the pillars of the court had bands of silver.


തൂണുകൾക്കുള്ള ചുവടു താമ്രംകൊണ്ടും തൂണുകളുടെ കൊളുത്തും മേൽചുറ്റുപടിയും വെള്ളികൊണ്ടും കുമിഴുകൾ വെള്ളിപൊതിഞ്ഞവയും പ്രാകാരത്തിന്റെ തൂണുകൾ ഒക്കെയും വെള്ളികൊണ്ടു മേൽചുറ്റുപടിയുള്ളവയും ആയിരുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Hooks?

Name :

Email :

Details :×