Hooks

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of hook.
  2. Third-person singular simple present indicative form of hook.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Exodus 36:36

He made for it four pillars of acacia wood, and overlaid them with gold, with their hooks of gold; and he cast four sockets of silver for them.


അതിന്നു ഖദിരമരംകൊണ്ടു നാലു തൂണും ഉണ്ടാക്കി, പൊന്നുകൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞു; അവയുടെ കൊളുത്തുകൾ പൊന്നു കൊണ്ടു ആയിരുന്നു; അവേക്കു വെള്ളികൊണ്ടു നാലു ചുവടു വാർപ്പിച്ചു.


Exodus 26:32

You shall hang it upon the four pillars of acacia wood overlaid with gold. Their hooks shall be gold, upon four sockets of silver.


പൊന്നു പൊതിഞ്ഞതും പൊൻ കൊളുത്തുള്ളതും വെള്ളികൊണ്ടുള്ള നാലു ചുവടിന്മേൽ നിലക്കുന്നതുമായ നാലു ഖദിരസ്തംഭങ്ങളിന്മേൽ അതു തൂക്കിയിടേണം.


Exodus 38:10

There were twenty pillars for them, with twenty bronze sockets. The hooks of the pillars and their bands were silver.


അതിന്നു ഇരുപതു തൂണും തൂണുകൾക്കു ഇരുപതു താമ്രച്ചുവടും ഉണ്ടായിരുന്നു. തൂണുകളുടെ കൊളുത്തും മേൽചുറ്റുപടിയും വെള്ളി ആയിരുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Hooks?

Name :

Email :

Details :×