Hooks

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of hook.
  2. Third-person singular simple present indicative form of hook.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Exodus 27:10

And its twenty pillars and their twenty sockets shall be bronze. The hooks of the pillars and their bands shall be silver.


അതിന്റെ ഇരുപതു തൂണും അവയുടെ ഇരുപതു ചുവടും താമ്രംകൊണ്ടും തൂണുകളുടെ കൊളുത്തും മേൽചുറ്റുപടികളും വെള്ളികൊണ്ടും ആയിരിക്കേണം.


Isaiah 19:8

The fishermen also will mourn; All those will lament who cast hooks into the River, And they will languish who spread nets on the waters.


മീൻ പിടിക്കുന്നവർ വിലപിക്കും; നദിയിൽ ചൂണ്ടൽ ഇടുന്നവരൊക്കെയും ദുഃഖിക്കും; വെള്ളത്തിൽ വല വീശുന്നവർ വിഷാദിക്കും.


Joel 3:10

Beat your plowshares into swords And your pruning hooks into spears; Let the weak say, "I am strong."'


നിങ്ങളുടെ കൊഴുക്കളെ വാളുകളായും വാക്കത്തികളെ കുന്തങ്ങളായും അടിപ്പിൻ ! ദുർബ്ബലൻ തന്നെത്താൻ വീരനായി മതിക്കട്ടെ.


×

Found Wrong Meaning for Hooks?

Name :

Email :

Details :×