Hooks

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of hook.
  2. Third-person singular simple present indicative form of hook.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Exodus 38:19

And there were four pillars with their four sockets of bronze; their hooks were silver, and the overlay of their capitals and their bands was silver.


അതിന്റെ തൂണു നാലും അവയുടെ ചുവടു നാലും താമ്രമായിരുന്നു; കൊളുത്തും കുമിഴുകൾ പൊതിഞ്ഞിരുന്ന തകിടും മേൽചുറ്റുപടിയും വെള്ളി ആയിരുന്നു.


Exodus 38:10

There were twenty pillars for them, with twenty bronze sockets. The hooks of the pillars and their bands were silver.


അതിന്നു ഇരുപതു തൂണും തൂണുകൾക്കു ഇരുപതു താമ്രച്ചുവടും ഉണ്ടായിരുന്നു. തൂണുകളുടെ കൊളുത്തും മേൽചുറ്റുപടിയും വെള്ളി ആയിരുന്നു.


Exodus 26:32

You shall hang it upon the four pillars of acacia wood overlaid with gold. Their hooks shall be gold, upon four sockets of silver.


പൊന്നു പൊതിഞ്ഞതും പൊൻ കൊളുത്തുള്ളതും വെള്ളികൊണ്ടുള്ള നാലു ചുവടിന്മേൽ നിലക്കുന്നതുമായ നാലു ഖദിരസ്തംഭങ്ങളിന്മേൽ അതു തൂക്കിയിടേണം.


×

Found Wrong Meaning for Hooks?

Name :

Email :

Details :×