Hooks

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of hook.
  2. Third-person singular simple present indicative form of hook.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Exodus 27:10

And its twenty pillars and their twenty sockets shall be bronze. The hooks of the pillars and their bands shall be silver.


അതിന്റെ ഇരുപതു തൂണും അവയുടെ ഇരുപതു ചുവടും താമ്രംകൊണ്ടും തൂണുകളുടെ കൊളുത്തും മേൽചുറ്റുപടികളും വെള്ളികൊണ്ടും ആയിരിക്കേണം.


Isaiah 19:8

The fishermen also will mourn; All those will lament who cast hooks into the River, And they will languish who spread nets on the waters.


മീൻ പിടിക്കുന്നവർ വിലപിക്കും; നദിയിൽ ചൂണ്ടൽ ഇടുന്നവരൊക്കെയും ദുഃഖിക്കും; വെള്ളത്തിൽ വല വീശുന്നവർ വിഷാദിക്കും.


Exodus 27:11

Likewise along the length of the north side there shall be hangings one hundred cubits long, with its twenty pillars and their twenty sockets of bronze, and the hooks of the pillars and their bands of silver.


അങ്ങനെ തന്നേ വടക്കെ ഭാഗത്തേക്കു നൂറു മുഴം നീളത്തിൽ മറശ്ശീല വേണം; അതിന്റെ ഇരുപതു തൂണും അവയുടെ ഇരുപതു ചുവടും താമ്രംകൊണ്ടും തൂണുകളുടെ കൊളുത്തും മേൽചുറ്റുപടികളും വെള്ളികൊണ്ടും ആയിരിക്കേണം.


×

Found Wrong Meaning for Hooks?

Name :

Email :

Details :×