Hooves

Show Usage

Pronunciation of Hooves  

   

English Meaning

  1. A plural of hoof.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Jeremiah 47:3

At the noise of the stamping hooves of his strong horses, At the rushing of his chariots, At the rumbling of his wheels, The fathers will not look back for their children, Lacking courage,


അവന്റെ ബലമുള്ള കുതിരകളുടെ കുളമ്പൊച്ചയും അവന്റെ രഥങ്ങളുടെ ഘോഷവും ചക്രങ്ങളുടെ ആരവവും നിമിത്തം ധൈര്യം ക്ഷയിച്ചിട്ടു അപ്പന്മാർ മക്കളെ തിരിഞ്ഞുനോക്കുകയില്ല.


Leviticus 11:3

Among the animals, whatever divides the hoof, having cloven hooves and chewing the cud--that you may eat.


മൃഗങ്ങളിൽ കുളമ്പു പിളർന്നിരിക്കുന്നതും കുളമ്പു രണ്ടായി പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതും അയവിറക്കുന്നതുമായതൊക്കെയും നിങ്ങൾക്കു തിന്നാം.


Judges 5:22

Then the horses' hooves pounded, The galloping, galloping of his steeds.


അന്നു വല്ഗിതത്താൽ, ശൂരവല്ഗിതത്താൽ കുതിരകൂളമ്പുകൾ ഘട്ടനം ചെയ്തു.


×

Found Wrong Meaning for Hooves?

Name :

Email :

Details :×