Hooves

Show Usage

Pronunciation of Hooves  

English Meaning

  1. A plural of hoof.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Isaiah 5:28

Whose arrows are sharp, And all their bows bent; Their horses' hooves will seem like flint, And their wheels like a whirlwind.


അവരുടെ അമ്പു കൂർത്തും വില്ലു എല്ലാം കുലെച്ചും ഇരിക്കുന്നു; അവരുടെ കുതിരകളുടെ കുളമ്പു തീക്കല്ലുപോലെയും അവരുടെ രഥചക്രം ചുഴലിക്കാറ്റുപോലെയും തോന്നും.


Jeremiah 47:3

At the noise of the stamping hooves of his strong horses, At the rushing of his chariots, At the rumbling of his wheels, The fathers will not look back for their children, Lacking courage,


അവന്റെ ബലമുള്ള കുതിരകളുടെ കുളമ്പൊച്ചയും അവന്റെ രഥങ്ങളുടെ ഘോഷവും ചക്രങ്ങളുടെ ആരവവും നിമിത്തം ധൈര്യം ക്ഷയിച്ചിട്ടു അപ്പന്മാർ മക്കളെ തിരിഞ്ഞുനോക്കുകയില്ല.


Ezekiel 26:11

With the hooves of his horses he will trample all your streets; he will slay your people by the sword, and your strong pillars will fall to the ground.


തന്റെ കുതിരകളുടെ കുളമ്പുകൊണ്ടു അവൻ നിന്റെ സകലവീഥികളെയും മെതിച്ചുകളയും; നിന്റെ ജനത്തെ അവൻ വാൾകൊണ്ടു കൊല്ലും; നിന്റെ ബലമുള്ള തൂണുകൾ നിലത്തു വീണുകിടക്കും.


×

Found Wrong Meaning for Hooves?

Name :

Email :

Details :×