Horseback

Show Usage

Pronunciation of Horseback  

   

English Meaning

The back of a horse.

  1. The back of a horse.
  2. A natural ridge; a hogback.
  3. On the back of a horse: rode horseback to town; horseback riding.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Esther 6:9

Then let this robe and horse be delivered to the hand of one of the king's most noble princes, that he may array the man whom the king delights to honor. Then parade him on horseback through the city square, and proclaim before him: "Thus shall it be done to the man whom the king delights to honor!'|"


വസ്ത്രവും കുതിരയും രാജാവിന്റെ അതിശ്രേഷ് പ്രഭുക്കന്മാരിൽ ഒരുത്തന്റെ കയ്യിൽ ഏല്പിക്കേണം; രാജാവു ബഹുമാനിപ്പാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു പുരുഷനെ ആ വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചു കുതിരപ്പുറത്തു കയറ്റി പട്ടണവീഥിയിൽ കൂടെ കൊണ്ടുനടന്നു: രാജാവു ബഹുമാനിപ്പാൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന പുരുഷന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നു അവന്റെ മുമ്പിൽ വിളിച്ചുപറയേണം എന്നു പറഞ്ഞു.


Esther 6:11

So Haman took the robe and the horse, arrayed Mordecai and led him on horseback through the city square, and proclaimed before him, "Thus shall it be done to the man whom the king delights to honor!"


അപ്പോൾ ഹാമാൻ വസ്ത്രവും കുതിരയും കൊണ്ടുവന്നു മൊർദ്ദെഖായിയെ വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചു കുതിരപ്പുറത്തു കയറ്റി പട്ടണവീഥിയിൽകൂടെ കൊണ്ടുനടന്നു: രാജാവു ബഹുമാനിപ്പാൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന പുരുഷന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നു അവന്റെ മുമ്പിൽ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു.


×

Found Wrong Meaning for Horseback?

Name :

Email :

Details :×