Horsemen

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of horseman.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Revelation 9:16

Now the number of the army of the horsemen was two hundred million; I heard the number of them.


കുതിരപ്പടയുടെ സംഖ്യപതിനായിരം മടങ്ങു ഇരുപതിനായിരം എന്നു ഞാൻ കേട്ടു.


2 Samuel 10:18

Then the Syrians fled before Israel; and David killed seven hundred charioteers and forty thousand horsemen of the Syrians, and struck Shobach the commander of their army, who died there.


അരാമ്യർ യിസ്രായേലിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നു ഔടിപ്പോയി; ദാവീദ് അരാമ്യരിൽ എഴുനൂറു തേരാളികളെയും നാല്പതിനായിരം കുതിരപ്പടയാളികളെയും കൊന്നു, അവരുടെ സേനാപതിയായ ശോബക്കിനെയും വെട്ടിക്കൊന്നു.


Jeremiah 4:29

The whole city shall flee from the noise of the horsemen and bowmen. They shall go into thickets and climb up on the rocks. Every city shall be forsaken, And not a man shall dwell in it.


കുതിരച്ചേവകരുടെയും വില്ലാളികളുടെയും ആരവം ഹേതുവായി സകല നഗരവാസികളും ഔടിപ്പോകുന്നു; അവർ പള്ളക്കാടുകളിൽ ചെന്നു പാറകളിന്മേൽ കയറുന്നു; സകല നഗരവും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; ആരും അവിടെ പാർക്കുംന്നതുമില്ല.


×

Found Wrong Meaning for Horsemen?

Name :

Email :

Details :×