Horsemen

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of horseman.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Isaiah 22:7

It shall come to pass that your choicest valleys Shall be full of chariots, And the horsemen shall set themselves in array at the gate.


അങ്ങനെ നിന്റെ മനോഹരമായ താഴ്വരകൾ രഥങ്ങൾകൊണ്ടു നിറയും; കുതിരപ്പട വാതിൽക്കൽ അണിനിരത്തും.


Exodus 15:19

For the horses of Pharaoh went with his chariots and his horsemen into the sea, and the LORD brought back the waters of the sea upon them. But the children of Israel went on dry land in the midst of the sea.


എന്നാൽ ഫറവോന്റെ കുതിര അവന്റെ രഥവും കുതിരപ്പടയുമായി കടലിന്റെ നടുവിൽ ഇറങ്ങിച്ചെന്നപ്പോൾ യഹോവ കടലിലെ വെള്ളം അവരുടെ മേൽ മടക്കി വരുത്തി; യിസ്രായേൽമക്കളോ കടലിന്റെ നടുവിൽ ഉണങ്ങിയ നിലത്തുകൂടി കടന്നു പോന്നു.


2 Chronicles 9:25

Solomon had four thousand stalls for horses and chariots, and twelve thousand horsemen whom he stationed in the chariot cities and with the king at Jerusalem.


ശലോമോന്നു കുതിരകൾക്കും രഥങ്ങൾക്കും നാലായിരം ലായവും പന്തീരായിരം കുതിരച്ചേവകരും ഉണ്ടായിരുന്നു; അവരെ അവൻ രഥനഗരങ്ങളിലും യെരൂശലേമിൽ രാജാവിന്റെ അടുക്കലും പാർപ്പിച്ചിരുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Horsemen?

Name :

Email :

Details :×